Email adamekf@psp.cz
Telefon 724 769 655
Kraj Praha