Vyjádření předsedy ČSSD v souvislosti s odhaleními v činnosti vedení Právnické fakulty plzeňské univerzity

12. října 2009

ČSSD vyslovuje plnou podporu odvážným snahám akreditační komise ministerstva školství vedené prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou při odhalování podvodů při získávání či ulehčování vysokoškolského vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (ZPU).

Nechceme zasahovat do akademické svobody univerzit, ale konstatujeme, že v tomto smyslu zcela selhala i kontrolní funkce vedení ZPU jako celku. Ač je rektor ZPU Josef Průša členem ČSSD, mám za to, že měl v minulosti zjevně vyvinout větší aktivitu při posuzování aktivit této fakulty a měl by převzít morální odpovědnost a na funkci rektora rezignovat. Platí totiž zásada: Padni, komu padni.

Ještě mnohem závažnější jsou však skutečnosti o vytváření organizované právně - rozhodovací sítě, propojující tuto fakultu s Ústavem státu a práva ČSAV, coby prakticky monopolního dodavatele právnických posudků pro státní orgány, a to např. i v ožehavých kauzách, jako bylo vydání katarského prince, ekozakázka až na 115 miliard, posudek v kauze Diag Human a desítky dalších posudků. Začíná se objevovat obraz organizované právnicko - justiční a bezpečnostní mafie ovládající právní rozhodování státu.

Z výše uvedených důvodů žádáme předsedu vlády, aby podnikl ve spolupráci s ministrem vnitra rozhodné kroky k rozkrytí, odhalení a vyšetření fungování těchto mechanismů a zábraně možných škod v neprospěch státu. Dále žádáme premiéra, aby posoudil ve spolupráci s nezávislými právníky, kteří se nepodíleli na státních zakázkách, nejsou v jakémkoliv vztahu k právnické fakultě Západočeské univerzity či expertízám pocházejícím z Ústavu státu a práva ČAV, znovu odůvodněnost vydaných expertních stanovisek, pocházejících, ať od dotčených představitelů PF ZPU či Ústavu státu a práva ČSAV. Premiér ČR by měl také pozastavit všechna řízení, která se opírají o dotčená stanoviska např. v zakázce o řešení tzv. ekologických škod. Samozřejmostí by mělo být přezkoumání postupů ministerstev nezávislými odborníky, ve kterých se prosazovalo zavádění rozhodčích řízení jako obligatorního způsobu řešení sporů.

ČSSD přisuzuje této záležitosti prvořadou pozornost a ujišťuje předsedu vlády svou jednoznačnou politickou podporou v jejím řešení. Jedná se o dosud nejvýznamnější čelní střet s organizovanou justiční a právní mafií, která ve svých důsledcích mohla infikovat rozhodování státu v mnoha záležitostech.

Na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny navrhneme zřízení parlamentní vyšetřovací komise k prošetření celé záležitosti a dopadu činnosti této právnicko - justiční a bezpečnostní mafie na právní pozici státu v jednotlivých případech.

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

Blogy