Usnesení rady PES

5. prosince 2016

Schváleno předsednictvem PES dne 24. listopadu 2016. Schváleno radou PES v Praze dne 3. prosince 2016

pes-logo.jpg

Zachraňme Evropu: pro mládež a rozvoj

1. Zachraňme Evropu

Evropská unie (EU) je jedním z našich nejdůležitějších úspěchů. Proměnila náš kontinent v jeden z nejlepších příkladů mezinárodní spolupráce, míru, stability a solidarity, a to ku prospěchu evropských občanů. V březnu 2017 si připomeneme 60. výročí Římské smlouvy, která nás na tuto historickou cestu vyslala.

Přesto je tento úžasný výsledek v současné době ohrožen. Evropská unie, jakožto společenství zemí, lidí a společných politik, je zpochybňována. Hodnoty, na kterých je vybudována, jsou vystaveny útokům: solidarita, spolupráce, soudržnost, rozmanitost a rovnost, včetně rovnosti žen a mužů. Ohrožena je možnost každého mít naplňující a bezpečné zaměstnání. Jistota, že děti budou mít lepší život než jejich rodiče. Oslaben je právní stát, smysl pro vzájemnou odpovědnost, pravidla spolupráce založené na respektu, ohled na rozmanitost a cíle začleňování. Vize harmonických společností, multikulturních společností, společností založených na rovnosti.

Tyto změny jsou důsledkem dlouholetých neoliberálních a konzervativních politik v Evropě. Léta scestných úsporných opatření, zvyšování nerovností a narůstající nejistota poskytly živnou půdu pro beznaděj. V konfrontaci s nejistou mezinárodní situací a měnícím se stavem světa vyjadřují občané své obavy a hledají větší stabilitu a ochranu.

Populisté dnes využívají situace k šíření svých lží, nenávisti a snah o rozštěpení, jak ukázaly výsledky britského referenda a amerických voleb. V řadě zemí je nyní ošklivou realitou krajní pravice.

Jakožto členové Strany evropských socialistů (PES) každý den usilujeme o zvrácení těchto nepříznivých trendů. Následující měsíce budou klíčové. Pro nás znamená EU prosperitu, solidaritu a práva. Znamená rovnost a naději. Znamená práci na tom, aby se všichni občané a všechny generace měli lépe, nyní i v budoucnosti. V sázce není jen EU, ale zásady, které umožňují vybudovat udržitelné, prosperující spravedlivé společnosti, v nichž může každý žít dobrý život.

2. Pro mládež

Náš politický boj je veden přesvědčením, že život musí být zítra lepší a nadějnější, než dnes. Vinou neúspěšných úsporných politik, které prohloubily chudobu, nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých lidí, poprvé na řadě míst evropského kontinentu hrozí, že se děti budou mít hůře než generace jejich rodičů. Strana evropských socialistů vnímá mladé lidi jako základní kapitál pro naše společnosti, pro naše demokracie a pro hospodářské oživení Evropy. My, progresivní rodina, jsme v první linii bitvy. Spustili jsme iniciativu doprovázenou konkrétními opatřeními, která mají mladým lidem pomoci najít své místo ve společnosti a integrovat se na pracovní trh, a to v návaznosti na politiku zaměstnanosti, vzdělávání, kulturní politiku a politiku týkající se dětí – Evropský plán pro mladé. Při celoevropském akčním dni pro Evropský plán pro mladé, který se konal dne 16. listopadu 2016, se do ulic měst celé Evropy vydaly stovky aktivistů, ministrů i poslanců Strany evropských socialistů jak z Evropského, tak z národních a regionálních parlamentů, společně s Mladými evropskými socialisty – konalo se 112 akcí v 83 městech ve 30 zemích – aby byl jejich hlas slyšet: Jednejte v zájmu mladých!

● Naše stěžejní politika Záruka pro mladé je úspěšná. Od svého počátku před třemi lety nabídla devíti milionům mladých lidí zaměstnání, stáže, praxe nebo další vzdělávání. Stále je před námi mnoho práce. Krize nezaměstnanosti mladých Evropanů stále nekončí. Ve světle velmi slibného začátku Záruky pro mladé jsme přesvědčeni, že by měla pokračovat a získat další podporu. Měla by se stát stálým prvkem politik zaměstnanosti EU a ústředním prvkem Evropského sociálního modelu.

● Požadujeme, aby do roku 2020 bylo pro Záruku pro mladé uvolněno 20 miliard EUR. Tento nárůst financování Záruky pro mladé na pět miliard EUR ročně by zlepšil a urychlil zavádění v několika zemích, ve kterých zatím nedošlo k výraznějším reformám politiky zaměstnanosti. Současně by nám to umožnilo rozšířit rozsah příjemců až do věku třiceti let, čímž bychom lépe dosáhli na specifické cílové skupiny a zlepšili kvalitu a udržitelnost nabídek. Jsme, a i nadále zůstaneme, politickou rodinou garantující, aby Evropa investovala do svých mladých.

● Životní příležitosti, ale ani životní nerovnosti nevznikají v dospělosti. Počínají již ve velmi raných fázích života. EU je nejbohatším regionem na světě, a přesto, což je nepřijatelné, se jedno ze čtyř evropských dětí potýká s chudobou a sociálním vyloučením. Evropské děti musejí mít příležitost získat dovednosti a schopnosti, které jim umožní z tohoto kruhu znevýhodnění vystoupit.

● V zájmu zajištění rovných příležitostí bojuje Strana evropských socialistů za Evropskou záruku pro děti, kterou prosazuje Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), jež by podpořila členské státy, regiony a města EU v politikách, které každému dítěti umožní mít přístup k bezplatné zdravotní péči, vzdělávání, péči o děti, důstojnému bydlení a odpovídající výživě.

● Studium, odborná příprava nebo práce v zahraničí rozšiřují duševní a osobní obzory a posilují evropskou identitu – což je tolik potřebný kapitál v boji proti dnešnímu návratu nacionalismu a xenofobie. Již 30 let probíhá mimořádně úspěšný program výměny studentů Erasmus, který mladým lidem umožňuje cestovat po Evropě, studovat a vzdělávat se v zahraničí, a lépe poznat evropské občany a sdílet evropské hodnoty. Pro zachování tohoto úspěchu je nutné, aby v rámci revize rozpočtu EU v polovině období bylo umožněno, aby program Erasmus+, stávající program EU pro vzdělávání, praxi, mládež a sport, obsáhl ještě více mladých lidí, studentů i profesionálů ze všech úrovní vzdělávání a všech částí společnosti, třebaže zde existují určité obtíže a nedostatek finančních zdrojů na jejich podporu.

● Kultura není luxus. Je to jiskra, která obohacuje naše společnosti a může posílit občanský postoj a rozvoj sebe sama. Je to síla skutečného pokroku a transformace. Proto Strana evropských socialistů podporuje zavedení Evropských kulturních šeků pro mladé lidi, kteří se tak budou moci zapojit do kulturního života. Iniciativa italské vlády, jež bude podporovat přístup více než 550 tisíc mladých lidí ke kultuře, by měla na evropské úrovni posloužit jako příklad.

3. V zájmu pokroku

Je čas na všechna opatření k dosažení progresivní a sociální Evropy. Víc než kdy předtím je nutné, aby EU garantovala a posílila stávající sociální práva a práva pracujících, ať už individuální, nebo kolektivní, ambiciózními sociálními standardy definovanými a zakotvenými právem EU. Zlepšení pracovních podmínek, stejná mzda za stejnou práci, důstojná pracovní místa, regulace pracovní doby, ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, mateřství, otcovství, rodičovská a pečovatelská dovolená jsou naprostou prioritou.

Podporujeme Evropský sociální summit, který pořádá švédská vláda ve Stockholmu na podzim roku 2017. Strana evropských socialistů plně podporuje naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) iniciovaných Organizací spojených národů na mezinárodní i evropské úrovni, přičemž tyto cíle považujeme za „sociálně demokratické cíle": posilování spravedlivého hospodářského růstu, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí, aniž by byla omezována možnost budoucích generací naplnit své potřeby. Je nezbytné tyto cíle, které považujeme za zásadní, podporovat prostřednictvím přiměřených finančních zdrojů odpovídajících měnícím se potřebám členských států, a to zejména cestou reformy rozpočtu EU a využíváním nových společných finančních nástrojů.

Sociální pokrok
● Chceme, aby se sociální pokrok stal součástí DNA EU. Sociální pokrok musí být v jádru politik EU s cílem zlepšovat každodenní život občanů. Pilíř sociálních práv může poskytnout rámec pro Protokol o sociálním pokroku Ani základní hospodářské svobody, ani pravidla hospodářské soutěže by neměly mít přednost před základními sociálními právy. V případě střetu musí mít přednost základní sociální práva. Budeme hledat novou rovnováhu, která by kladla udržitelný sociální pokrok na čelní místa agendy EU.

● Kvalita pracovních míst je pro nás stejně důležitá jako jejich dostupnost. Budeme i nadále bojovat proti pracovním místům s nevýhodnými podmínkami, chudobě zaměstnaných lidí, smlouvám s nulovým počtem pracovních hodin a dalším formám vykořisťování. Ve snaze nabídnout všem důstojný životní standard zavedeme v celé Evropě důstojnou minimální mzdu, které bude dosaženo zákonem nebo prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Jsme připraveni tyto politiky utvářet a naplňovat ve spolupráci se sociálními partnery a budeme i nadále podporovat silný a živý sociální dialog.

● Ve snaze vyrovnat se s rychle se měnícími ekonomikami a zvyšujícím se rizikem sociálního dumpingu chceme rozšířit důstojnou sociální ochranu na všechny formy zaměstnání včetně těch, které vznikají v pečovatelství a v digitální ekonomice. Digitální ekonomika proměňuje naše společnosti a výrazně mění sociální a hospodářské interakce. K tomu, aby z tohoto vývoje profitovala naše společnost jako celek, přístup laissez-faire nestačí. Předložíme naše návrhy, jak zajistit, aby tato transformace probíhala spravedlivě. Budeme předcházet vzniku nových forem vyčleňování a vykořisťování, a to i v oblasti digitální ekonomiky.

● Jsme pevně rozhodnuti bojovat proti sociálnímu dumpingu, společnostem s fiktivním sídlem v zahraničí, společnostem, které jsou mrtvými schránkami, a švarcsystému. Chceme přísné standardy, jednoznačná pravidla pro zakládání společností a silnější nástroje pro kontrolu ze strany členských států. Žádná konkrétní společnost nesmí uniknout své daňové a sociální odpovědnosti a žádnému zaměstnanci nesmějí být odepřena jeho sociální a pracovní práva. Bojujeme za stejnou mzdu za stejnou práci na tomtéž místě a za stejná pracovní práva a podmínky. Měla by být urychleně dokončena revize směrnice o vysílání pracovníků.

● Pokud se jedná o propouštění, chceme evropský rámec, který by stanovil sociálně spravedlivá a odpovědná pravidla restrukturalizace včetně dostatečné informovanosti a poskytování poradenských služeb. Za účelem předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení požadujeme vytvoření evropského prahu sociální ochrany, který by zajišťoval všeobecný přístup ke kvalitním zdravotním službám, včetně práv v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a zabezpečení základního příjmu.

● Sdílený pracovní úvazek je jedním z našich nástrojů na vytváření pracovních míst a umožňuje Evropanům dosáhnout správné rovnováhy mezi jejich pracovním a soukromým životem.

● Bojujeme proti nerovnosti. Nediskriminace je pro nás základní zásadou, která zaručí všem občanům EU rovný přístup k sociálnímu zabezpečení a sociálním službám. Netolerujeme diskriminaci na základě rasy, zdravotního postižení, náboženství, původu, pohlaví, pohlavní identity nebo sexuální orientace ani žádnou jinou formu diskriminace.

● Práva žen jsou základní lidská práva. I nadále propagujeme skutečnou rovnost pohlaví a odstraňování rozdílů v platech a důchodech včetně konkrétních a závazných cílů. Zasazujeme se o sankce proti soukromému sektoru v případě, že trvá na tom, že nebude splňovat zákonnou povinnost rovné mzdy. Znovu otevřeme diskusi o regulaci EU v oblasti placené mateřské a rodičovské dovolené. Stojíme po boku všech žen, jejichž práva jsou v Evropě napadána.

● Budeme bojovat za odstraňování stereotypů, předcházení nenávistným projevům a zločinům z nenávisti, konkrétně za zajištění skutečné nediskriminace osob s lesbickou, gay, bisexuální, transgenderovou a intersexuální orientací (LGBTI) v EU. Chceme Evropu, kde budou práva všech občanů EU, rezidentů na území EU a jejich rodin zaručena zákonem a uznána ve všech členských státech. Je bezpodmínečně nutné přijmout co nejdříve směrnici o rovném zacházení z roku 2008 (směrnici o nediskriminaci jinde než na pracovišti), která by evropské občany plně chránila ve všech aspektech jejich životů.

Hospodářský pokrok
● Evropská ekonomika se zotavuje, avšak nikoli tempem, které bychom chtěli. Je nezbytné udělat více pro to, abychom zajistili udržitelný hospodářský růst, finanční stabilitu a sociální blahobyt. Naše politická rodina bojuje proti politikám orientovaným pouze na úsporná opatření a prosazuje větší růst a investice v Evropě. V konečném důsledku to sice vedlo k vytvoření Evropského fondu pro strategické investice, který jsme požadovali, nelze se však domnívat, že máme hotovo, a musíme zajistit, aby se tak nedělo na úkor tolik potřebných strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

● Je nyní čas udělat další krok a stanovit posílenou dlouhodobou evropskou investiční strategii. Vyžaduje veřejné a soukromé investice, to, aby veřejné orgány získaly možnost investovat a poskytovat kvalitní veřejné služby, které mohou zlepšit životy lidí a přinést změnu ekonomiky a společnosti k lepšímu, prostřednictvím rozvoje nových trhů a technologií, udržitelnosti zaměřené na životní prostředí a zajištění skutečného přechodu k udržitelnému hospodářství a lepší společnosti. Hospodářská politika Evropské unie by neměla být pouze o kontrole rozpočtů a sankcích nýbrž zároveň posílit možnosti rychlého hospodářského oživení tím, že se bude více uplatňovat flexibilita stanovená v Paktu o stabilitě a růstu.

● Evropská unie a hospodářská a měnová unie (HMU) musí být nástrojem solidarity, soudržnosti a rovnosti. Fiskální unie je pro měnovou unii nezbytností. Potřebujeme větší konvergenci fiskálních politik a nástrojů, jako je například rozpočet eurozóny, k absorbování symetrických i asymetrických šoků a na podporu vyváženého růstu, strukturální konvergence, vysoké zaměstnanosti a sociálního pokroku. Musíme posílit hospodářskou a měnovou unii prostřednictvím demokratičtějšího a odpovědnějšího rozhodovacího procesu, prostřednictvím legitimní struktury řízení s parlamentní kontrolou. Posílení hospodářské a sociální konvergence mezi regiony a státy může zmírnit nerovnost a podporovat udržitelný růst a sociální pokrok v celé Evropě.

● Ústřední prioritou je ekonomické posílení postavení žen. Je nutné zavést nové politiky, které zmírňují četné nerovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu s cílem podporovat zaměstnanost žen ve všech odvětvích a na všech úrovních při dodržování stejné mzdy a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem u žen i mužů. Chceme účinná opatření pro dosažení cíle EU do roku 2020 v podobě 75% zaměstnanosti žen a mužů. Chceme podporovat progresivní a udržitelné strukturální reformy, například Záruku pro mladé, jejichž účelem je bojovat proti nezaměstnanosti a nerovnosti, posilovat náš evropský sociální model a zajistit bezproblémové a udržitelné zotavení ekonomiky.

● Systémy přerozdělování daní jsou klíčovým prvkem rozvíjení spravedlivých společností. Globalizace a digitalizace tuto zásadu nemění. Jsme i nadále odhodláni skoncovat s daňovými úniky, vyhýbání se daním a agresivním daňovým plánováním, a uzavřít daňové ráje. Tyto ničemné praktiky, včetně praní špinavých peněz, nejen že narušují hospodářský růst, ale také výrazně ohrožují naše systémy sociálního zabezpečení. Naším cílem je učinit systémy zdanění spravedlivější a transparentní, zajistit, aby zisky byly zdaněny v místě, kde dochází k hospodářské činnosti, skoncovat se závody o co nejnižší zdanění a zajistit, aby finanční sektor sloužil reálné ekonomice. Rychlé a ambiciózní zavedení evropského systému záruk na vklady, společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob a daně z finančních transakcí bude k dosažení toho cíle přispívat.

● Mezinárodní obchodní dohody musejí přispívat k rozšíření našich evropských norem a standardů týkajících se pracovních práv a pracovních podmínek, environmentální udržitelnosti a norem v oblasti zdraví a bezpečnosti a měly by posilovat postavení rozvojových zemí. Organizace občanské společnosti by měly mít rovný přístup k arbitrážním systémům v mezinárodních obchodních dohodách.

Environmentální pokrok
● Sociální a hospodářský pokrok je nemyslitelný bez ochrany našeho životního prostředí. Spalování fosilních paliv, jaderný odpad a nadměrná spotřeba přírodních zdrojů, k nimž v současné době dochází, uvalují environmentální, sociální a ekonomickou zátěž na budoucí generace. Z toho důvodu je nezbytné, aby se ekonomika Evropské unie posunula směrem k uhlíkově neutrálnímu modelu, založenému hlavně na posílených normách energetické účinnosti, nižší energetické spotřebě a rozšíření obnovitelných zdrojů energie ve velkém rozsahu. Musíme revidovat cíle EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

● V souladu s prohlášením Strany evropských demokratů nazvaným „21 progresivních návrhů pro konferenci COP21" znovu připomínáme naši výzvu k zavedení evropského systému zdanění uhlíku a k efektivnímu postupnému vyřazování používání fosilních paliv a všech environmentálně škodlivých dotací do roku 2020.

● Nedostatek přírodních zdrojů a neustálé výkyvy jejich cen na mezinárodních trzích si žádají posun k více zdrojově účinnému hospodářství na podporu nové evropské průmyslové strategie. Posun k tzv. oběhové ekonomice a k opětovnému využívání materiálů bude rovněž mít pozitivní dopady na snižování energetické spotřeby průmyslu a bude vytvářet nová udržitelná, kvalifikovaná pracovní místa v odvětvích, která budou opětovně využívat, recyklovat či zhodnocovat vyřazené výrobky a materiály.

● Tato změna musí být spravedlivou transformací, nabízející nové příležitosti pro pracovníky na pracovních místech s vysokou spotřebou uhlíku a náročných na spotřebu zdrojů v dekarbonizované, oběhové ekonomice budoucnosti. Sociální dialog by měl být v tomto procesu klíčový a může být podpořen dalším posilováním regionálních kapacit. Měl by být vytvořen fond pro spravedlivou transformaci, který by mohly podpořit příjmy z evropského systému obchodování s emisními povolenkami.

Bezpečnost
● Usilujeme o to, aby se Evropa stala kontinentem, kde je zaručena bezpečnost všech osob a kde jsou plně respektovány základní svobody a práva. Tyto dvě priority musejí jít ruku v ruce.

● V uplynulých měsících byly na evropské úrovni podniknuty důležité legislativní kroky a přijata konkrétní opatření pro boj proti terorismu. Pokud jde o společný boj proti terorismu, znovu vyjadřujeme své přesvědčení, že členské státy a agentury pro vynucování práva by měly pokračovat v prohlubování vzájemné spolupráce, v posilování množství a kvality sdílených informací a zaručování interoperability mezi všemi relevantními databázemi v souladu se zásadou nezbytnosti a proporcionality. Další úsilí je třeba vynaložit za účelem boje proti nezákonnému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami, potírání problému zahraničních bojovníků a přerušení finančních zdrojů využívaných k financování teroristických skupin.

● Terorismus není možné zvládnout jen za pomoci opatření zaměřených na oblast bezpečnosti. Domníváme se, že je absolutní prioritou pro EU pracovat na předcházení radikalizaci v našich společnostech, spolu s účinnými programy na odpoutávání osob z radikálních skupin. Jako progresivní subjekty budeme pokračovat v tom, abychom usilovali o rozvoj soudržných politik podporujících sociální začlenění a integraci, při současném posilování role rodin, škol a sociálních pracovníků v rámci odhalování a prevence radikalizace mladých lidí.

Migrace a integrace
● Od září 2015 přišlo do Evropské unie více než 1,3 milionu uprchlíků a jiných přistěhovalců. Naším prvotním a hlavním zájmem je, aby již žádné další životy nevyhasly na moři na nebezpečné cestě vedoucí do Evropy. Je zapotřebí udělat mnohem víc pro to, aby se těmto úmrtím předcházelo. Evropa musí posílit svou humanitární a právní práci za účelem záchrany životů a pomoci těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu, včetně zranitelných skupin, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu, ženy a osoby LGBTI.

● Chceme řešit hlavní příčiny tím, že bude podporován mír jako nezbytná podmínka bezpečnosti, prosperity, nezlomnosti, spravedlivého obchodu, skutečných příležitostí a dlouhodobých vyhlídek pro lidi na zlepšení jejich životních podmínek doma. Naše politika by se neměla stát nástrojem prevence trvalého a přirozeného jevu, jakým je migrace. Chceme navázat kontakt a úžeji spolupracovat s třetími zeměmi, s cílem učinit z řízení migrace vzájemně prospěšný projekt. Byly přijaty důležité kroky v úsilí o narušení obchodů pašeráků a obchodníků s lidmi a o zlepšení správy evropských hranic. Avšak k tomu, abychom mohli být plně úspěšní v rozbíjení jejich obchodního modelu, potřebujeme vytvořit bezpečnější a zákonné cesty pro uprchlíky a jiné přistěhovalce, tak aby měli zajištěnu budoucnost v Evropě. Mnohé zbývá udělat v podpoře solidarity a sdílené odpovědnosti, při plném respektování mezinárodního práva a lidských práv, mezi členskými státy, jakož i v celosvětovém měřítku. Reforma balíčku azylových předpisů by měla cílit na nejvyšší standardy.

● Musíme zajistit, aby bylo odpovídajícím způsobem předházeno násilí v přijímacích střediscích a zařízeních a všude jinde ze strany vnitrostátních orgánů, včetně situací, kdy je namířeno proti osobám LGBTI a ženám.

● Naše odpověď na zvyšování extremismu a nenávisti je jasná. Chceme silné integrační politiky, které podporují soužití a respektují naši rozmanitost. Migrace sehrává v našich společnostech klíčovou úlohu a je zdrojem sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje. Chceme bojovat proti převládajícímu negativnímu označování migrace.

● Podporujeme nový rámec partnerství s hlavními zeměmi Afriky a svěřenecký fond pro Afriku. Chceme zlepšit životy lidí v těchto zemích a regionu tím, že se bude investovat do dlouhodobého hospodářského sociálního rozvoje, bezpečnosti, právního státu a lidských práv.

Celosvětový pokrok
● V těchto problematických časech jsme přesvědčeni, že pouze silná EU se sdílenou vizí a společnou akcí v oblastech zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky může v plné míře sehrát svou roli, pokud jde o spravedlivý, mírový, prosperující a na pravidlech založený svět. Vyřešení konfliktů a nastolení míru, v našich sousedstvích a za jejich rámec, i nadále zůstávají hlavními prioritami naší vnější politiky.

● Strana evropských socialistů sleduje nedávný vývoj v Turecku a vyzývá tureckou vládu, aby se vrátila k důvěryhodnému politickému procesu a politickému dialogu, zásadnímu pro demokracii v zemi a pro stabilitu v tomto regionu. Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad uvězněním spolupředsedů Lidové demokratické strany (HDP), jakož i zadržením několika členů HDP, novinářů a aktivistů v oblasti lidských práv v Turecku. Strana evropských socialistů si přeje, aby Turecko dál zůstalo pevně zakotvené do EU. Pokud nebudou právní stát a lidská práva znovu nastoleny, vyzýváme Komisi a Radu, aby iniciovaly dočasné zmrazení probíhajících přístupových jednání.

● Domníváme se, že multilateralismus je hlavním principem, na kterém je postavena Organizace spojených národů a budeme podporovat nového generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese v jeho úsilí. S cílem pomoci vybudovat bezpečnější a odolnější svět budeme pokračovat v podpoře míru, demokracie, regionální spolupráce, lidských práv, práv žen a rovnosti žen a mužů, právního státu a plnění cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o změně klimatu v Evropě a po celém světě.

● Je nezbytná důkladná revize společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a tato revize by měla být založena na silných zásadách, účinném financování a na koordinaci s NATO. EU musí přijmout větší odpovědnost za svou bezpečnost a obranu. Mělo by dojít k vyhodnocení toho, jak by mohly být naše obranné kapacity využity efektivněji a účinněji. Evropa musí být lépe vybavená, vycvičená a organizovaná pro přispění ke kolektivnímu úsilí. Za účelem boje proti terorismu je nezbytné, aby EU a její členské státy ve větší míře sdílely informace a více spolupracovaly v oblasti tajných služeb.

● Budeme usilovat o aktivní podporování obchodu jakožto nezbytného nástroje pro růst podporující začlenění, vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost a podporu základních hodnot a norem EU, který se zároveň plně zasazuje o obranu lidských práv a udržitelný rozvoj, stejně jako sociální ochranu a ochranu spotřebitelů. Zcela nezbytné a zásadní je odblokovat modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu a zabývat se obavami veřejnosti s cílem podporovat takový obchod, který je otevřený a spravedlivý.

● Odpovědná a sjednocená EU vedená jasnými zásadami a hodnotami, jak jsou popsány v globální strategii navržené vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, je správná cesta, jak můžeme sloužit našim sdíleným evropským hodnotám a našemu společnému evropskému zájmu za využití společných prostředků pro lepší svět.

4. Pro budoucnost

Jako Strana evropských socialistů víme, že dnešní doba je nebezpečná a nestabilní. Tato skutečnost jen posiluje naše odhodlání. Díky naší silné přítomnosti ve národních vládách a parlamentech a jako druhá nejsilnější skupina v Evropském parlamentu jsme úspěšně uvedli do pohybu několik klíčových změn. Tváří v tvář neoliberální a konzervativní většině dál trváme na spravedlivějším růstu, sociální spravedlnosti a rovnosti v Evropě.

Ale to nestačí, chceme víc. V současné době příliš málo občanů pociťuje výhodu sdílené prosperity a příliš mnoho jich má obavy o svou budoucnost. Mnoho mladých lidí se již necítí reprezentováno. Účast ve volbách v mnoha zemích klesá, neboť občané mají čím dál méně důvěry v politiky a demokratické instituce.

Ve snaze bojovat s těmito trendy se neustále vyvíjíme, přizpůsobujeme se změnám a novým skutečnostem v našich společnostech. Nové technologie, nové skutečnosti v našich městech a zemích změnily nejen způsob, kterým spolu lidé komunikují, ale rovněž způsob, jakým lidé dělají politiku. Budeme na tyto změny i nadále reagovat tak, abychom byli blíže potřebám evropských občanů a jejich touhám.

Nyní je čas oživit naději. Je čas bojovat proti beznaději a zastavit vzestup populistů, extremistů a rasistů. V následujících měsících nás čekají mnohé výzvy, přičemž v řadě členských států proběhnou v roce 2017 i v dalších letech důležité volby. Angažujeme se v boji za nastolení progresivních politik a řešení. Snažíme se posilovat naši úlohu v Evropě díky silnější účasti Strany evropských socialistů ve vládách, jako velká politická rodina, která mnohým přinesla rovnost, svobodu a prosperitu.

V roce 2017 budeme pokračovat v kampani za Evropský plán pro mladé, abychom zajistili, že se pro mladé Evropany stane realitou. Dnes budujeme základy, na nichž chceme vyhrát volby do Evropského parlamentu v roce 2019 – se společným programem, se společnou kampaní a se společným kandidátem.

Nekompromisně trváme na poctivosti, transparentnosti a sociální odpovědnosti. Nekompromisně trváme na našich zásadách a našem závazku k budování progresivních společností, se sdílenou prosperitou a rovností pro všechny – společností, které nabízejí lepší život budoucím generacím a reálná řešení pro občany.

To jsou základy, z nichž vychází náš boj za změnu naší společnosti, a za změnu Evropy k lepšímu.

Blogy