Rezoluce Oranžového klubu k Istanbulské úmluvě

12. listopadu 2018

Oranžový klub podporuje ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Úmluva podle nás přispěje k pozitivním změnám v oblasti zamezení násilí na ženách a domácího násilí.

Tyto jevy představují závažný společenský problém i v České republice. S domácím nebo sexuálním násilím se u nás podle dostupných průzkumů setkalo 32 % žen, přičemž ve více než dvou třetinách takových případů byly přímými svědky těchto násilných činů děti. Úmluva se neomezuje pouze na násilí vůči ženám, ale vyzývá státy, aby stejné úsilí věnovaly i zamezování násilí na dětech, seniorech a mužích. Česká republika má poměrně dobrou úpravu trestního práva ohledně násilí na ženách a domácího násilí.

Ratifikace Istanbulské úmluvy tak vyvolá pouze drobné legislativní úpravy v oblasti prevence a péče o oběti. Dopad Úmluvy se ale zdaleka nevyčerpává trestním právem. Zavazuje státy k tomu, aby byly aktivní i v dalších oblastech, které mohou posílit prevenci násilí či pomoci jeho obětem, jako je zajištění odpovídajících sociálních služeb, osvěty a vzdělávání odborníků i podpůrných profesí či poskytování programů pro osoby, které se násilí dopouštějí.

Oranžový klub se zásadně ohrazuje proti zkreslování této závažné problematiky, jakož i proti mýtům, šířeným odpůrci ratifikace Istanbulské úmluvy. Ta v žádném případě nevede k oslabování společenského vnímání biologických rozdílů mezi pohlavími, ale usiluje o odstranění nerovností mezi muži a ženami. Nerovnosti mezi pohlavími jsou jednou z hlavních příčin násilí vůči ženám a domácího násilí.

Žádáme proto členy a členky parlamentu ČR, aby přijetí Istanbulské úmluvy svým hlasem podpořili a aby ve své politické činnosti trvale působili ve prospěch rovnosti pohlaví a proti dlouhodobě společensky značně rozšířeným postojům omlouvajícím či dokonce schvalujícím různé formy domácího násilí.

Zdroj: Oranžový klub

Blogy