Novela služebního zákona zkvalitní práci úředníků a odpolitizuje státní správu

24. července 2013

Sociální demokracie chce poslaneckou novelou služebního zákona o úřednících zásadně zlepšit kvalitu služeb poskytovaných státní správou občanům České republiky. Jedním z plánovaných kroků je například odpolitizování státní správy a zvýšení odpovědnosti státních zaměstnanců za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup.

Novela služebního zákona o úřednících žádným způsobem nezasahuje do právních poměrů úředníků územně-samosprávných celků, kromě toho, že ponechává v platnosti možnost prostupnosti úředníkům mezi službou vykonávanou pro územně-samosprávné celky jako zaměstnavatele a státní službou. Odpovídáme tak na výzvy nevládních organizací, Komise EU, odborových a podnikatelských svazů i opakovaná doporučení veřejného ochránce práv adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Novela zároveň reaguje na aktuální politickou situaci a ekonomické možnosti státu.

Návrh zákona nově upravuje:

 • způsob jmenování a odvolání generálního ředitele státní služby, jak v přechodném, tak řádném období,
 • pravomoci generálního ředitelství (zejména vzhledem ke zrušení Institutu státní správy),
 • funkční období státního tajemníka,
 • omezuje také výši ročních odměn a ruší smluvní platy,
 • nemožnost změny systemizace vládou – pouze její nové předložení generálním ředitelem,
 • zvýšení odpovědnosti u státních zaměstnanců z 4,5 násobku platu (obecná odpovědnost podle zákoníku práce) na 8 násobek platu za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup,
 • šestnáct platových tříd místo původních dvanácti,
 • zmocnění vlády vydat nařízení upravujícím platové poměry státních zaměstnanců a nařízení upravujícím katalog správních činností,
 • přechodná ustanovení umožňující do doby citovaných nařízení vlády uplatnění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
 • přechodné období od 1. července 2014 do 31. prosince 2016 zaručuje reálnost provedení systemizace a reformy státní služby,
 • základní účinnost ponechává od 1. ledna 2015, avšak u ustanovení klíčových pro přípravu plné účinnosti účinnost stanoví od 1. července 2014 (systemizace v přechodném období, ustanovení generálního ředitele státní služby a jeho zástupce).

 Nadále tedy platí:

 • veřejnoprávní úprava s opravnými prostředky, přezkum zákonnosti v rámci správního soudnictví,
 • dotčení úzké skupiny státních zaměstnanců vykonávajících státní službu – cca 17 000 státních zaměstnanců,
 • depolitizace a nezávislost státní služby prostřednictvím:
 • nezávislého generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády,
 • centrální systemizace navrhované generálním ředitelstvím a schvalovaná vládou, kariérní, hodnotící a vzdělávací systém zastřešený generálním ředitelstvím,
 • státní tajemníci na ministerstvech a Úřadu vlády,
 • kariérní systém,
 • kárné řízení,
 • povinnosti státních zaměstnanců – např. v rámci státní služby proškolování zaměstnanců nižších instancí.

Sociální demokracie vyzývá k podpoře poslanecké novely služebního zákona a naopak odmítnutí vládního návrhu zákona o státních úřednících (sněmovní tisk č. 1081), který nenaplňuje Strategii vlády v boji proti korupci a ohrožuje tak nejenom funkčnost, kvalitu a depolitizaci státní služby, ale také čerpání evropských strukturálních fondů.

Blogy