Na misce vah musí vždy převážit lidské zdraví před ochranou produkce

10. července 2018

Přidanou hodnotou evropského přístupu ke schvalování pesticidů je důraz na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež nemá ve světě obdoby. Té je možné dosáhnout plnou implementací nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ke které však podle hodnocení Výzkumné služby Evropského parlamentu bohužel nedochází. Na to upozorňuje ve své zprávě i europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

„Nadužívání nouzového povolení přípravků na ochranu rostlin na období do 120 dnů v případech, kdy je ohrožena rostlinná produkce, může vést k obcházení klasického autorizačního procesu, což by mohlo mít negativní dopady na produkci bezpečných potravin i životní prostředí. Vždy musí převážit lidské zdraví před ekonomickými zájmy", říká Pavel Poc.
„Je správné, že důkazní břemeno leží na žadateli o schválení aktivních látek, avšak veřejné peníze nesmí být používány ve prospěch soukromých zájmů. Je potřeba podniknout další kroky ke snížení pochybností o nezávislosti vědeckých studií, na jejichž základě jsou schvalovány aktivní látky a přípravky na ochranu rostlin. Transparentnost může být zlepšena ve všech fázích procesu schválení na úrovni členských států i EU, což by zvýšilo důvěru v nezávadnost pesticidů používaných v Evropské unii."

Na unijním trhu najdeme produkty na ochranu rostlin, u kterých více jak 15 let nebyla provedena evaluace z hlediska toho, zda odpovídají unijním kritériím. Některá kritéria například u endokrinních disruptorů přitom byla přijata teprve nedávno. „Mnoho důsledků používání pesticidů současná legislativa vůbec neřeší nebo řeší nedostatečně. Neumíme se vypořádat s dlouhodobým vystavením nízkým dávkám pesticidů, nemáme zatím řešení tzv. koktejlového efektu – účinků směsí několika podlimitních reziduí pesticidů na lidské zdraví nebo ekosystém."

Podle zprávy Výboru by Evropská komise i členské státy měly zajistit plné a jednotné uplatňování kritérií při posuzování látek podle jejich nebezpečnosti. Měly by dále bezpodmínečně uplatňovat zásady předběžné opatrnosti v případě vědecké nejistoty ohledně rizik pro zdraví lidí, zvířat a vlivu na životní prostředí. Zvláštní důraz by měl být kladen na ochranu ohrožených skupin včetně těhotných žen, kojenců a dětí.
Podle Pavla Poce: „Pesticidy chemického původu sice poskytují rychlý účinek, jedná se však o krátkozraké řešení, proto bychom měli vyhledávat jejich funkční alternativy".

Blogy