MŠMT přijalo další opatření ohledně plnění rozsudku D.H.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě zprávu o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR.

Předkládaný Akční plán včetně zprávy o plnění rozsudku byl projednán v březnu loňského roku na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy. Výbor ocenil zejména novelu školského zákona, která zavádí důležitou změnu v oblasti společného vzdělávání, a to novou formou podpůrných opatření. Další zpráva k plnění rozsudku včetně statistických údajů ohledně vzdělávání romských žáků bude Výboru ministrů předložena v únoru 2016.

„Těší mě, že opatření, která děláme v rámci naplňování rozsudku, ale také obecně v oblasti společného vzdělávání, hodnotila paní eurokomisařka Jourová při našem posledním setkání jako kroky dobrým směrem. Věřím, že je to dobrý signál i pro Výbor ministrů Rady Evropy,“ řekla k opatřením k rozsudku ministryně školství Kateřina Valachová.

Akční plán k výkonu rozsudku obsahuje tato klíčová opatření:
 – Legislativní podpora vzdělávání romských žáků – novela školského zákona posílí inkluzivní prostředí ve školách

– Zefektivnění činnosti školských poradenských zařízení – zavádějí se nové diagnostické nástroje do praxe, zpřesňuje se diagnostika

– Vytvoření supervizních mechanismů v oblasti diagnostiky a poradenských zařízení – novelou školského zákona se zavádí revizní pracoviště v oblasti diagnostiky, kterým bude ostatní přímo řízená organizace MŠMT Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), posílena bude role ČŠI

– Od 1. září 2015 byly zpřístupněny přípravné třídy pro všechny děti, nejen pro sociálně znevýhodněné, jak tomu bylo doposud, další novela školského zákona počítá od září 2017 se zavedením povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v mateřské škole, prosazuje se princip již předškolního společného vzdělávání

– Zrušena bude příloha RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), vzdělávací oblast pro žáky s LMP bude upravena v rámci běžného vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

– Novela vyhlášky o dokumentaci škol zavedla povinnost vést evidenci žáků vzdělávaných podle RVP ZV s přílohou LMP a informací, zda jsou tito žáci integrování skupinově nebo individuálně, v této návaznosti šetří ČŠI každoročně situaci ve školách, a to se zvláštním zřetelem k romským žákům, z posledního šetření vyplývá, že počet žáků vzdělávaných podle přílohy LMP mírně klesá

– Konzultace a zpětná vazba od zainteresovaných subjektů – Stálé fórum nevládních organizací k otázce rovných příležitostí ve vzdělávání – v roce 2015 se uskutečnily tři kulaté stoly, kde byla představena novela školského zákona (§16) a záměr nově upraveného RVP ZV, připomínkován byl Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018

Blogy