MPSV a ÚP ČR nabízí pomoc obyvatelům Domova pro OZP ve Vejprtech

23. ledna 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR nabízí pomocnou ruku všem obyvatelům Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech, které o uplynulém víkendu zasáhl požár. Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 51 150 Kč.

Úřad práce ČR je v úzkém kontaktu s vedením Města Vejprty i samotného zařízení. Zároveň personálně posílil své zdejší kontaktní pracoviště, tak aby byl ze strany úřadu zajištěn veškerý servis.

Mimořádná dotace
Na rozdíl od předchozích období vyjednala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ve státním rozpočtu částku na mimořádné dotace, pro řešení situací jako je tato. MPSV vyplatí do týdne tomuto zařízení mimořádnou dotaci v objemu 5 mil. Kč (případně výše dle zjištěné potřeby) dle § 104 zákona o sociálních službách, kterou lze okamžitě využít. Finanční prostředky budou využity dle žádosti na personální náklady a drobné opravy.

Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP)
Jednorázová dávka, která pokrývá šest základních životních situací. V případě neštěstí ve Vejprtech ji ÚP ČR může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté podpory může dosáhnout až 15 násobku životního minima, tedy 51 150 Kč.

V první řadě je nutné, aby klient podal žádost o tuto dávku, řádně ji podepsal a doložil veškeré podklady, které zákon vyžaduje a které jsou nutné pro posouzení nároku na dávku. Pokud se jedná o klienta, kterému je příslušným soudem ustanoven opatrovník, uplatňuje žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci opatrovník a ten také dokladuje veškeré potřebné podklady pro posouzení žádosti.

Obdobným způsobem postupuje nyní i ÚP ČR v případě klientů Domova pro OZP ve Vejprtech, kde má většina klientů postižených požárem soudně stanoveného opatrovníka. Zaměstnanci ÚP ČR sami proaktivně jednotlivé opatrovníky (fyzické i právnické osoby) oslovili, aby podali žádost o MOP tak, aby ÚP ČR tak mohl žádost v co nejkratší možné době posoudit a následně prostředky vyplatit bezodkladně. Každý správní proces má ale na svá pravidla, která stanoví platná legislativa a ÚP ČR se jí, jako správní úřad, musí řídit. Rozhodně tedy nesouhlasíme s tvrzením, že navzdory slibům MPSV není dávka vyplacena ihned.

V současné době je sepsáno a podepsáno celkem 14 žádostí o MOP. Prostředky v celkové výši 140 tis. odeslal ÚP ČR v průběhu středy 22. 1. 2020. Další dvě žádosti jsou sepsané, ale nepodepsané. V případě dalších klientů ÚP ČR operativně jedná.

Výše poskytnutých MOP byla stanovena s ohledem na aktuální situaci klientů. Jedná se o okamžitou pomoc klientům, aby mohlo dojít k nákupu oblečení, obuvi, hygienických potřeb aj. Další individuální náklady budou řešeny na základě nově uplatněných žádostí o poskytnutí MOP, po zjištění konkrétních „škod“ jednotlivých klientů. Bližší „škody“ budou zjišťovány postupně. Tedy po návratu klientů do zařízení popř. s ohledem na umístění klientů v jiném zařízení aj.

Úřad práce ČR je v neustálém kontaktu jak se žadateli o MOP, tak i s jejich opatrovníky, a situaci pravidelně monitoruje. Zaměstnanci ÚP ČR se snaží posoudit nároky na dávky v co nejkratším čase tak, aby zbytečně nedocházelo k prodlevám.

Veřejně prospěšné práce (VPP)
V případě zájmu o pomoc při odstraňování škod je ÚP ČR schopen zajistit v rámci veřejně prospěšných prací potřebné zaměstnance a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí.

Novela zákona o sociálních službách
V současné době připravuje MPSV novelu zákona o sociálních službách, která by měla platit od 1. 1. 2021. Tato novela nově nastavuje personální a technické standardy pro všechna zařízení sociálních služeb.

Právo na důstojný život a bezpečí
Zajištění kvalitní péče na míru každého potřebného je prioritou dneška, jedině při vědomí plného respektu k lidské důstojnosti můžeme ručit za plnohodnotnou a trvale udržitelnou péči o naše potřebné. I lidé s mentálním postižením chtějí žít kvalitní život. V České republice jsou základní lidská práva a svobody legislativně stanovena v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Díky těmto zákonům mají osoby s mentálním postižením stejná práva a povinnosti jako ostatní lidé.

V této souvislosti je při poskytování sociální služby nezbytné řešit i to, jak přistupovat k rizikům vyplývajícím z chování uživatelů, které s sebou může nést např. jejich zdravotní postižení. Riziko z lidského života nelze odstranit. Povinností poskytovatele je omezit jeho chování či dokonce i jeho osobní svobodu, a tím chránit zdraví, život klienta než respektovat jeho vůli. I v těchto případech je však nezbytné pracovat s klientem individuálně, přijatá omezení musí být opodstatněná a nesmějí svým rozsahem či charakterem překračovat intenzitu či míru rizikového chování klienta.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy