Krok za krokem: Žádost o kompenzace z programu „Tornádo“ na pokrytí mzdových nákladů

12. července 2021

Ničivé tornádo, pustošící jih Moravy a větrná smršť, která se prohnala severem Čech, způsobily obrovské majetkové škody a také přímo či nepřímo zasáhly zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s cíleným programem Tornádo. Jeho prostřednictvím budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady po nezbytně nutnou dobu. Od 12. července mohou zaměstnavatelé podávat žádosti o kompenzace. Přinášíme jednoduchý přehled, jak je možné o tuto podporu požádat.

„Obce postižené větrným živlem se pomalu staví na nohy. Přímo v terénu pomáhali lidem nejen s vyřizováním mimořádné okamžité pomoci zaměstnanci úřadů práce, kterým za jejich nasazení patří obrovský dík a uznání,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jejíž resort se nyní soustředí i na pomoc místním zaměstnancům zasažených firem. „Vím, že tornádo zasáhlo i zaměstnavatele, řada jejich zaměstnanců teď nemůže do práce. Tam, kde řádila přírodní pohroma bude nyní pomáhat program Tornádo. Princip je obdobný, jako u programu Antivirus, který se osvědčil v průběhu celé pandemie,“ vysvětlila Jana Maláčová.

Kdo a na co může žádat?

O příspěvek mohou požádat zaměstnavatelé, jestliže byli tornádem zasažení buď oni sami anebo jejich zaměstnanci. Kompenzuje mzdové náklady za období od 25. června do 31. července. Nelze jej poskytnout, pokud jsou tyto náklady kryty jinými veřejnými zdroji (dotace apod.) a v případě dluhu zaměstnavatele na pojistném či daních.

Co se muselo u takového zaměstnavatele stát?

Mohlo nastat několik situací, jímž odpovídají následující režimy. Režim I a Režim II jsou určeny zaměstnavatelům působícím přímo v tornádem zasažené oblasti. Jestliže zaměstnavatel nemůže pro způsobené škody zaměstnanci přidělit práci a vznikne překážka v práci podle § 207 písm. b) zákoníku práce, je pro něj určen Režim I. Zaměstnavatel však mohl zaměstnance převést na jinou práci přímo související s likvidací škod, pak je pro něj určen Režim II.

Oproti tomu Režim III řeší situaci, kdy byl tornádem postižen zaměstnanec. V tomto případě může o příspěvek požádat jakýkoliv zaměstnavatel, jehož zaměstnanec bydlí v zasažené oblasti. Jestliže zaměstnanec nemohl pracovat, protože odstraňoval škody na vlastním majetku či poskytoval osobní pomoc, jde o překážku v práci podle § 199, resp. § 202, zákoníku práce. Jedná se sice o omluvenou absenci, ale bez povinnosti vyplatit náhradu mzdy. Pokud ale zaměstnavatel o své vůli náhradu mzdy poskytne, může požádat o příspěvek právě v Režimu III.

Režimy lze vzájemně kombinovat, a to i u jednotlivých zaměstnanců. Příspěvek nelze poskytnout za dovolenou.

Na jaké zaměstnance může po této situaci žádat?

Příspěvek se poskytne pouze na zaměstnance v pracovním poměru, jestliže pracovní smlouva byla podepsána do 25. června 2021. K vlastnímu nástupu do zaměstnání mohlo dojít později. Příspěvek nebude poskytnut na zaměstnance, pokud si pracovní smlouvu podepsal sám se sebou.

O kolik může za tyto zaměstnance žádat?

Kompenzována bude plná výše mzdového nákladu až do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně pojistného. Jelikož se příspěvek poskytne za vykázané hodiny, činí jeho maximum součin počtu vykázaných hodin a 1,338násobku průměrného výdělku zaměstnance. Zároveň ale v Režimu I a Režimu II může být zaměstnavateli vyplacena částka nejvýše do dosažení limitů podpory de minimis dle příslušných nařízení Komise (EU).

Jak konkrétně to bude probíhat?

Zaměstnavatel podá elektronicky nebo papírově žádost na Úřad práce. Pokud je to možné, doporučujeme elektronické podání. Následně je mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem uzavřena dohoda. Příspěvek je možné poskytnout pouze pokud je potvrzena bezdlužnost zaměstnavatele vůči ČSSZ, finančnímu úřadu, celnímu úřadu a zdravotním pojišťovnám. Součástí žádosti je souhlas zaměstnavatele s tím, aby si tato potvrzení zajistil Úřad práce sám, doporučujeme proto žádosti podat co nejdříve.

Za bezdlužného je považován také zaměstnavatel, který má sjednán splátkový kalendář a není v prodlení se splácením. Neprokázání bezdlužnosti ale není důvodem k neuzavření dohody. Dohody bude možné uzavírat až do 31. srpna 2021.

Vlastní příspěvek bude zaměstnavateli vyplacen na základě vyúčtování, která bude možné podat až do konce srpna. Lze je podat najednou za všechny měsíce nebo za každý měsíc zvlášť. V případě, že dohoda bude uzavřena až v srpnu, vyúčtování se podá do konce září. Vyúčtování bude možné podat i před samotným vznikem výdajů, na rozdíl třeba od Antiviru.

Veškeré formuláře budou uvedeny na webu MPSV stejně jako místní příslušnost pracovišť Úřadu práce, tedy to, kam se příslušné dokumenty mají zaslat.

Má moje žádost nějaký vliv na moji účast v Antiviru?

Program Tornádo nemá vliv na program Antivirus. Programy jsou kryty rozdílné náklady zaměstnavatele a obě podpory se zároveň nesčítají. Zároveň ale zaměstnavatel, který vstoupí do programu Tornádo a tím deklaruje problémy v důsledku mimořádné živelní události, bude mít možnost předložit vyúčtování mzdových nákladů v Antiviru za měsíce květen až červenec až do 31. srpna 2021.

Detailní informace o programu „Tornádo“ naleznete na webu: Pomoc Tornádo (mpsv.cz).

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Blogy