J. Maláčová: Další vládní opatření v soc. službách přinesou větší ochranu

12. října 2020

V důsledku stávající epidemické situace se na základě usnesení vlády dne 12. října 2020 v sociálních službách omezuje provoz pouze na základní činnosti. Z důvodu minimalizace nákazy pracovníků terénních sociálních služeb budou jejich klienti povinni nosit roušky a stejně tak budou pečovatele informovat o případných zdravotních rizicích. Po dobu nouzového stavu dochází také k rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez domova. S ohledem na alarmující zprávy od poskytovatelů sociálních služeb o nedostatečných personálních kapacitách se ukládá pracovní povinnost studentům sociálních a příbuzných oborů. Jejich výpomoc pomůže zajistit plynulý provoz v sociálních službách, ale i v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), a to na nezbytně nutnou dobu. Až na výjimky bude pro klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem zaveden zákaz vycházení.

„Přestože k rizikovým skupinám v souvislosti s možností nákazy nemocí COVID-19 patří ve velké míře klienti sociálních služeb, musíme chránit také ty, kteří se o ně starají. Proto jsme se dnes na vládě dohodli, že omezíme provoz těchto služeb a zavedeme striktní pravidla pro klienty. Tuto náročnou situaci můžeme zvládnout pouze za předpokladu, že k sobě budeme ohleduplní,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Co znamená „omezení sociálních služeb pouze na základní činnost“?
Poskytovatelé sociálních služeb budou po dobu nouzového stavu poskytovat služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Jde také o poskytnutí základních činností, které se neváží na daný registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně-technické zabezpečení poskytovateli dovolí. Zavedením tohoto opatření dojde k posílení kapacity sociálních služeb a pracovníci se budou moci v daném čase věnovat více potřebným klientům.

Praktický příklad omezení: např. u pečovatelské služby nebude nutné zajistit velký sezónní úklid nebo úklid po malování, ale primární bude zajištění jídla a osobní hygieny. Dále pak u osobní asistence se již nebude muset poskytovat např. doprovázení na volnočasové aktivity, ale primárně pomoc při hygieně a stravě nebo doprovod k lékaři.

Koho se (ne)bude týkat zákaz vycházení?
V domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem se stále zvyšuje počet nakažených klientů. Za poslední měsíc došlo k velmi výraznému nárůstu. Zatímco v září bylo evidováno pouze 8 sociálních služeb, kde byl výskyt COVID-19, s celkovým počtem 40 pozitivních klientů. K pátku 9. 10. 2020 už bylo takových zařízení 82, s celkovým počtem 564 pozitivních klientů. K dnešnímu dni jsou čísla ještě vyšší: 95 sociálních služeb s výskytem COVID-19, 637 pozitivních klientů, a navíc 316 nakažených pracovníků. Zákaz vycházení se bude týkat pouze výše uvedených dvou druhů sociálních služeb, jelikož u ostatních služeb se nákaza objevuje minimálně. Výjimky se budou týkat případů, kdy klient musí navštívit např. lékaře, úřad či soudní řízení. Dále také pokud by se klient dostal vlivem zákazu vycházek do vážných psychických nebo zdravotních problémů. Zde bude umožněna vycházka např. za doprovodu zaměstnance, který dohlédne na dodržování všech preventivních opatření tak, aby nedošlo ke zpětné nákaze u ostatních klientů.

Povinnost nosit roušku a oznamovat nákazu či karanténu
Dalším opatřením, zaváděným za účelem ochrany pracovníků terénních sociálních služeb, je povinnost klientů nosit roušku i u sebe v domácnosti. Ke snížení rizika nákazy pracovníků přispěje také opatření, jehož zavedením nastává klientům těchto služeb nahlásit poskytovatelům nejen onemocnění nemocí COVID-19, ale také skutečnost, že jsou v karanténě nebo byli v rizikovém kontaktu. Často se totiž terénní pracovníci tyto informace vůbec nedozví, čímž dochází k jejich ohrožení a také k možnosti dalšího šíření nákazy.

Pracovní povinnost studentům sociálních oborů
Nedostatečné personální kapacity, o kterých je MPSV informováno přímo od poskytovatelů sociálních služeb, budou řešeny opatřením zavádějícím pracovní povinnost studentů sociálních a příbuzných oborů na nezbytně nutnou dobu. Personálního posílení nejen sociálních služeb, ale i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), tak bude dosaženo zapojením zletilých studentů zmíněných oborů. Jedná se o studenty dvou posledních ročníků středních škol, studentů vyšších odborných a vysokých škol.

Rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez domova
Poskytovatelům nocleháren se po dobu trvání nouzového stavu nařizuje rozšíření poskytování služeb, které jinak vykonávají azylové domy (poskytování ubytování a stravy), a to i během dne. K tomuto rozšíření provozovatelé nocleháren přistoupí za předpokladu dostatečného personálního a materiálně-technického zabezpečení. Umožněním souvislého pobytu lidí bez domova v noclehárnách dojde ke snížení rizika nákazy u těchto osob i jejího dalšího přenosu.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy