ČSSD nesouhlasí s návrhem na vyrovnání s církvemi, který předložilo ministerstvo kultury

21. prosince 2011

ČSSD uznává potřebu vyřešení problému majetkových nároků církví a otázky dalšího financování církví formou dlouhodobé dohody mezi státem a církvemi. Církve hrají důležitou roli v naší společnosti a byly po 25. únoru 1948 beze vší pochybnosti významně poškozeny minulým komunistickým režimem.

Návrh na narovnání s církvemi, jehož projednávání dnes vláda přerušila, je pro ČSSD z řady vážných důvodů nepřijatelný. Pokud nedojde k podstatným úpravám, ČSSD ho při hlasování v Parlamentu nepodpoří.

Naše největší výhrady směřují k následujícím oblastem:

  1. Nesouhlasíme s vyčíslením hodnoty nemovitostí, za které má být poskytnuta finanční kompenzace, zejména s ohledem na zásadu rovnosti a spravedlnosti při vypořádávání ostatních restitučních skupin po roce 1989. Ocenění je podle našeho názoru nadhodnoceno.
  2. Finanční kompenzaci pokládáme za nepřiměřenou vzhledem k aktuální rozpočtové situaci státu a potřebě snižovat deficit veřejných rozpočtů. Uprostřed finanční krize a v době, kdy je země ohrožena recesí, by vláda měla upřednostnit výdaje, které posílí zaměstnanost a sociální soudržnost.
  3. Odmítáme splátkový kalendář, který zvýší každoroční mandatorní výdaje státního rozpočtu o 3-4 miliardy korun po dobu 30 let. Pokládáme to za nezodpovědnou snahu současné vlády přenést negativní rozpočtové důsledky současných politických rozhodnutí na bedra příštích generací.
  4. Obáváme se rizika nového kola restitučních soudních sporů, které by mohly prolomit restituční hranici 25. únor 1948 a potenciálně narušit i majetkové poměry, dané dekrety prezidenta Beneše.
  5. Vládní návrh byl připraven bez dohody či konzultace s opozicí a nezajišťuje tak dlouhodobě stabilní řešení, jež překračuje rámec tohoto volebního období.

ČSSD upřednostňuje řešení financování církví z výnosu speciálního veřejnoprávního fondu, spravovaného církvemi, do nějž by byl převeden bývalý církevní majetek. Finanční kompenzace nad rámec současných plateb státu církvím by neměla být poskytována. O takovém řešení, které by současně zahrnovalo i zrušení tzv. blokačních paragrafů v zákoně o půdě, je ČSSD připravena jednat.

Blogy