ČSSD nepodpoří vládní návrh zákona o úřednících – nic neřeší, spíše komplikuje

12. června 2013

Vládní návrh zákona o úřednících stojí na hliněných nohou. Více než cokoliv jiného připomíná dort pejska a kočičky, který nakonec nikomu nechutná. Je pouhou formální čárkou vlády v boji s korupcí a nezajišťuje občanům kvalitní úředníky se zvýšenou odpovědností za odváděnou práci. Navíc tento zákon konzervuje stávající stav. Principy zákona jsou navíc v rozporu s Ústavou ČR – čl. 79 odst. 2, podle něhož poměry státních zaměstnanců upravuje zákon.

ČSSD nepodpoří vládní návrh zákona o úřednících zejména z následujících důvodů:

 • nezaručuje oddělení úřednických a politických funkcí na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů,
 • neumožňuje úředníka kárně postihnout,
 • neupravuje zvýšenou odpovědnost úředníků,
 • nezajišťuje účinnou ochranu úředníků pro případ nedůvodných organizačních změn či účelového špatného hodnocení,
 • ponechává počet a stanovení míst úředníků potřebných pro výkon agend státu zcela mimo kontrolu vlády,
 • nezaručuje konec praxe zneužívání nepřiměřeně vysokých odměn.

Vládní návrh zákona o úřednících stojí na hliněných nohou. Více než cokoliv jiného připomíná dort pejska a kočičky, který nakonec nikomu nechutná. Je pouhou formální čárkou vlády v boji s korupcí a nezajišťuje občanům kvalitní úředníky se zvýšenou odpovědností za odváděnou práci. Navíc tento zákon konzervuje stávající stav. Principy zákona jsou navíc v rozporu s Ústavou ČR – čl. 79 odst. 2, podle něhož poměry státních zaměstnanců upravuje zákon.  

Tzv. ústupek vlády nakonec zavést institut státního tajemníka není ničím jiným, než snahou „zabetonovat“ ve vysokých pozicích na ministerstvech politicky dosazené, kvalifikační kritéria nenaplňující a současně neschopné úředníky nejlépe po dobu celého příštího volebního období. Státní tajemník může být účinným nástrojem depolitizace jen v případě, kdy má na starosti nejen personální pravomoci, ale především věcné řízení úřadu. Tak tomu ale v případě vládního návrhu není. Stejně tak nejde o konec politizace, když nejsou pro ustanovení státních tajemníků stanovena přísná výběrová kritéria a jsou jmenováni ministrem se souhlasem předsedy vlády.

ČSSD jako odpověď na nečinnost a neschopnost vlády i sílící kritiku Evropské unie a hrozbu zastavení čerpání strukturálních fondů připravila novelu služebního zákona jako poslanecký návrh, který naopak zaručuje odpolitizování a nezávislost státní služby prostřednictvím:

 • generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády
 • způsobu jmenování (vládou na šestileté funkční období) a odvolání generálního ředitele státní služby (vládou po předchozím souhlasu prezidenta republiky)
 • státních tajemníků na ministerstvech s šestiletým funkčním obdobím
 • kariérního, hodnotícího a vzdělávacího systému zastřešeného generálním ředitelstvím
 • upravuje kárné řízení
 • zvyšuje odpovědnost státních zaměstnanců ze 4,5 násobku platu (obecná odpovědnost podle zákoníku práce) na 8 násobek platu za nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup
 • ruší smluvní plat a omezuje výši ročních odměn státních zaměstnanců na 25 %
 • ruší příplatek za službu a další zvláštní příplatky
 • zavádí transparentní výběrová řízení na jednotlivé pozice
 • upravuje nově v nižší výši odbytné a odchodné (přidává podmínky odsloužených let a absence kárných opatření)
 • zajišťuje ochranu státních zaměstnanců prostřednictvím opravných prostředků ve správním řízení a ochranu správními soudy pro případ nedůvodných organizačních změn či účelového špatného hodnocení (veřejnoprávní vztah mezi státem a státními zaměstnanci)

Novela služebního zákona z dílny ČSSD ponechává v platnosti principy služebního zákona, pouze ho přizpůsobuje aktuálním ekonomickým možnostem státu, a reaguje na aktuální výzvy týkající se požadavku otevřenosti a nekorumpovatelnosti státní služby.  Předpokládá účinnost služebního zákona od 1. ledna 2014 s navazujícím dvouletým přechodným obdobím.  ČSSD předloží svůj návrh jak cestou poslaneckého návrhu, tak jako komplexní pozměňovací návrh k vládnímu zákonu ve výborech.

Regulace postavení úředníků státní správy

Blogy