ČSSD má plán na zkrocení růstu dluhů. Chce zabránit, aby exekuce strhávaly do dluhové pasti stále více lidí

24. ledna 2012

Sociální demokraté představili vlastní plán na zkrocení vymahačů pohledávek, který obsahuje soubor šesti legislativních návrhů. Ty mají občany ochránit před jejich dosavadními praktikami a odstranit alespoň největší důsledky nečinnosti vlády. ČSSD chce například zabránit, aby právě náklady vymáhání enormně nezvyšovaly celkové pohledávky za dlužníky a nestahovaly je stále hlouběji do dluhové pasti. Dnes se dluh do tisícikoruny může vyšplhat i na cca 20 000 korun. Dlužníkům je někdy zabavován i majetek v řádově vyšší hodnotě, například rodinný dům, a to zcela bez ohledu na výši vymáhané částky, aniž by měli možnost dobrovolně uhradit svůj dluh ještě před soudním řízením.

„Sociální demokraté musí omezit velmi výhodný byznys, kterým se v současné době vymáhání zejména drobných pohledávek stalo. I malé dluhy se mají platit, ale nesmí se stát nástrojem zbytečné ekonomické likvidace dlužníka. Naše návrhy počítají s povinností nejprve písemně dlužníka vyzvat k uhrazení pohledávky a teprve poté moci přikročit k případnému soudnímu řízení a následné exekuci. Pokud věřitel dlužníka napřed ke splnění závazku nevyzve, nebude mít nárok na úhradu nákladů řízení, jejichž získání je často motivem k podávání žalob. Zásadně chceme omezit výši sankcí vyplývajících ze smluvních závazků k zaplacení peněžité částky na maximálně trojnásobek zákonného úroku z prodlení. Jde o opatření proti lichvářským podmínkám ve smlouvách,“ uvedl Jiří Dienstbier, místopředseda ČSSD a stínový ministr spravedlnosti.

Původní záměr zvýšit vymahatelnost práva pomocí soudních exekutorů se v kombinaci se špatně nastavenými parametry systému zvrhnul v morálně neobhajitelný „kšeft“. K nezaplacenému dluhu ve stokorunové výši si totiž lze pomocí exekučních nákladů přičíst i několik tisíc korun. To dále zhoršuje celkovou nelehkou situaci dlužníků a stále hlouběji je stahuje do dluhové pasti.

Navíc právě vláda premiéra Nečase přesouvá stále více svými reformami břemeno finančních potíží státu na občany. Rostoucí trend zadlužování domácností jasně dokládají i čísla České národní banky. Například v roce 2011 přesáhlo finanční zadlužení domácností 1,1 bilionu korun. Tomu odpovídá i hrozivá statistika počtu nařízených exekucí. Jenom za rok 2010 jich bylo celkem 701 900 (celková bilance roku 2011 dosud není známa). „Tato vláda místo růstu životní úrovně způsobuje růst dluhů,“ řekl Jiří Dienstbier.

ČSSD odmítá vládní reformy, které vedou k dalšímu zadlužování domácností a dalšímu nárůstu nákladů exekučních řízení. Proto už v minulosti důrazně odmítla například návrh na exekuce dávek v hmotné nouzi. Stejně tak kategoricky odmítáme plán ministra spravedlnosti Pospíšila, který chtěl přenést rozhodovací pravomoc o nařízení exekuce ze soudů na exekutory a tím jen dále posílit moc exekutorů.  „Ministr Pospíšil navrhuje zavést faktický monopol soukromých exekutorů, ale nepřipravil účinné kontrolní mechanismy. Značný počet kárných řízení se soukromými exekutory poukazuje na to, že společnost není na takovou změnu připravena,“ uvedl k vládní novele občanského soudního a exekuční řádu poslanec ČSSD Jan Chvojka. Za zcela nevhodný považuje ČSSD záměr ministerstva spravedlnosti zrušit soudní výkon rozhodnutí na peněžité částky. Přesunem agendy na exekutory vzrostou náklady vymáhání dluhů nejen dlužníkům ale zejména státu a dalším veřejnoprávním subjektům, které soudní výkon rozhodnutí doposud užívají.

Soubor hlavních legislativních opatření ČSSD na zkrocení exekutorů:

Omezení výše sankcí u peněžitých pohledávek

Změna občanského zákoníku omezí celkovou výši úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších smluvních sankcí souvisejících s dluhem na trojnásobek zákonného úroku z prodlení.

Povinnost písemně vyzvat dlužníka k uhrazení dluhu předžalobní upomínkou

Žalobce nebude mít právo na náhradu nákladů řízení, pokud předem dlužníka písemně nevyzve ke splnění závazku a neposkytne mu dodatečnou lhůtu ke splacení dluhu. Tato úprava ochrání dlužníky, kteří jsou ochotni dluh zaplatit. Předejde se účelovému podávání žalob, jejichž cílem je získat nárok na náhradu nákladů právního zsatoupení. Dále se omezí počet podávaných žalob a sníží zátěž soudů.

Povinné zastoupení nezletilého v soudním řízení zákonným zástupcem

Zabrání tomu, aby byl nezletilý odsouzen bez zastupování zákonným zástupcem. Předejdeme situaci, kdy nezletilý vstupuje do života zadlužený a je proti němu bezprostředně po nabytí zletilosti zahájena exekuce.

Zavedení místní příslušnosti exekutora

Exekuci bude moci provést pouze exekutor, který je zapsán u soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo.

Spojení všech exekučních řízení proti témuž povinnému

Všechny exekuce proti jednomu dlužníkovi bude provádět pouze jediný exekutor. Díky tomu bude možné spojit všechny exekuce vedené na zaplacení peněžité pohledávky do jednoho řízení. Tím se sníží náklady na provedení exekuce vyvolané v některých případech i vzdáleností mezi exekutorem a dlužníkem. Zároveň se bude odměna exekutora počítat z celkově vymožené částky.

Zvýšení ochrany majetku osob, které nejsou dlužníkem

Exekuční řád – Exekutor nebude oprávněn prodat movitý majetek, dokud nebude v řízení doloženo, že věc patří dlužníkovi.

Legislativní změny navrhované ČSSD se dotknou občanského zákoníku, občanského soudního i exekučního řádu.

Blogy