Subkomise pro aktivní demografické stárnutí ČSSD

18. března 2015

V únoru tohoto roku Politické grémium svým rozhodnutím ustavilo podle návrhu mpř. Aleny Gajdůškové Subkomisi ČSSD pro aktivní demografické stárnutí.

Strana vyšla z potřeby návratu k aktivní politice ČSSD v oblasti stárnutí populace (vlády ČSSD z let 1998 – 8/2006), které vyvrcholilo zřízením příslušné Rady vlády v roce 2006. Na vládní úrovni je gestorem programového řešení MPSV. To je též správcem Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí (v současnosti pro roky 2013 až 2017).

Subkomise ČSSD nemá za cíl řešit všechny úkoly a souvislosti tak širokého problému. To není ani možné, neboť nevládne tak širokým aktivem ani prostředky jako vládou ustavené pracovní týmy.

Možná právě proto se soustřeďujeme na hlavní témata. Za to nejdůležitější považujeme problematiku mezigeneračních vztahů. Jsme rádi, že na základě naší připomínky byl 38. sjezdem ČSSD odsouhlasen dodatek sjezdové Rezoluce. Na základě tohoto dodatku se část rezoluce Sociální soudržnost rozšiřuje o poslední odstavec (větu). „Zásadně podporujeme prohloubení mezigenerační solidarity, zlepšující celkové klima ve společnosti“.

Za touto stručnou větou je však velká řada průřezových problémů, které lze řešit pouze úsilím všech. Jak občany a jejich volenými zástupci na všech úrovních, tak vládou České republiky.

Pokusili jsme se vybrat minimum, které by mohlo odstartovat celonárodní úsilí o skutečně pozitivní obrat v celospolečenském klimatu.

Doba je příznivá i proto, že občané cítí k současné vládě stále větší důvěru. Nejen tím, že plní postupně své Prohlášení, ale především proto, že zasela víru v klidnější reálný průběh vládnutí. Vládnutí ve prospěch občanů.

Vybrané minimum plnění potřebných úkolů pro vládu i společnost jako celek neslouží pouze k řešení okamžitých problémů. Myslí hlavně na budoucnost a to obou krajních generací.

Navrhujeme, aby mladá generace a generace 50+ uzavřeli dohodu, jejíž název již jasně definuje problém. Nazvali jsme ji „Mezigenerační smlouva“. Je třeba podotknout na úvod, že současná vláda svým programem a především úsilím ČSSD vytváří pro plnění Smlouvy dostatečný prostor. Bez vlády a její pomoci to nepůjde. Proto navrhujeme, aby vedle občanů byla garantem Smlouvy i vláda ČR.

Zde je znění zmíněné smlouvy:

Mezigenerační smlouva

I. Preambule
Jednotlivé generace jsou na sobě vzájemně závislé. Předávání hodnot, kultury a pracovních zkušeností se uskutečňuje v rámci mezigeneračních vztahů. Mezigenerační solidarita a věková různost na pracovišti, v komunitě a rodině je faktorem sociální soudržnosti a ekonomického rozvoje. Mezigenerační vztahy mají zásadní význam pro rozvoj jedince i společnosti a pro kvalitu života v každém věku. Podpora mezigeneračních vztahů a spolupráce by proto měla být součástí všech aktivit realizovaných v reakci na stárnutí populace s cílem přispět k rozvoji společnosti pro všechny generace. Z větší mezigenerační soudržnosti a odstranění věkových bariér může mít prospěch celá společnost.

Mladá generace představuje tu nejdynamičtější věkovou skupinu, plnou síly, zdraví a energie, která např. zvládá rychle změny ve společnosti týkající se zejména informačních technologií, které pronikají do všech oblastí průmyslu a služeb a ostatních odvětví, ale nemá zkušenosti a praxi.

Dříve narození představují generaci, která má bohaté vědomosti, zkušenosti a praxi z různých průmyslových a ostatních oborů, která zná procesy a rozlišuje zákonitosti ve vzájemných souvislostech. Ale také má úbytek psychických a fyzických sil a vyžaduje často péči z důvodu nemoci.
Nelze však měřit kvalitu společnosti jen na základě ekonomických a finančních ukazatelů. Rostoucí individualizace společnosti prohlubuje sociální rozdíly, které přerůstají na rozdíly nesouměřitelné a často prekérní práce a z ní odvedené zákonné platby sociálního a zdravotního pojištění již nezaručují důstojný život ani mladým ani střední generaci a ani seniorům.
Předmět mezigenerační smlouvy
Tato mezigenerační smlouva se uzavírá mezi generací mladších a generací starších, a to za účelem solidarity a posílení jistot v základních oblastech:

I. Oblast práce, podnikání
Ke zlepšení tržních podmínek pro podnikatele, kteří vyvíjejí produkty a služby pro podporu tělesné a duševní pohody zejména starší generace, k tvorbě nových pracovních míst pro mladší i starší generaci, pro rozvoj podnikání, ale také pro zajištění zvýšené potřeby asistovaných služeb, nových geronto – technologií, výstavby chytrých domů a bytů, a různé přístrojové techniky včetně robotické techniky pro starší generaci, je nutno také zaktivizovat a podpořit oblast vědy, výzkumu a inovací ve zdravotnictví a v multidisciplinárních oborech strojírenství, biomedicíny k materiálovému inženýrství, chemie, fyziky, přístrojové techniky, rozvoj biotechnologie, bioinformatiky, matematické medicíny a jiné, a k tomuto využít zejména energii a nové technologické znalosti generace mladších a celoživotní zkušenosti a know how generace starších.
Bude podpořeno zaměstnávání mladých lidí do 30 let a zabezpečena ochrana pracovních míst zaměstnanců 50 + ve sdílených pracovních místech nebo v úzké koordinaci zaměstnance 50 + jako gestora nad výkonem práce mladého zaměstnance do 30 let.
V oblasti práce a podnikání budou podpořeny také projekty sociálního podnikání a projekty na dobrovolnické bázi se zapojením generace starších.

II. Oblast důchodového zabezpečení
V oblasti důchodového zabezpečení bude stabilizován veřejný průběžný pilíř pro zachování garancí budoucích důchodů aktivním občanům a pro důstojnou výplatu důchodů seniorům. Na růstu hospodářského rozvoje budou participovat jak senioři formou garantované valorizace, tak aktivní občané formou motivačních nástrojů státu k doplňkovým formám důchodového pojištění.

III. Oblast zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví bude zajištěno, aby platby ve zdravotnictví respektovaly principy solidarity, tj. bohatých s chudými, mladých se starými a zdravých s nemocnými. Budou vymezeny podmínky zdravotnictví jako „služby v obecném hospodářském zájmu“ a definováno rozhraní pro podnikání ve zdravotnictví. V obou segmentech bude definován prioritní zájem ochrany občanů na prohloubení principů solidarity.

IV. Oblast sociální péče
V oblasti sociální péče bude posílen význam a dostupnost domácí sociální péče, kde bude vytvořen motivační systém pro poskytování vzájemné rodinné péče.

V. Zajištění financování
Finanční prostředky na vykrytí mandatorních výdajů, týkajících se výdajů pro dávky generace starších i generace mladších, budou vždy jednoznačnou prioritou pro státní rozpočet. K zajištění zdrojů v oblasti programového financování budou využity jak národní zdroje, tak fondy ESIF, tak mezinárodní granty a programy.

VI. Gestoři smlouvy
Gestory této mezigenerační smlouvy jsou vláda ČR a občané ČR.

 


Blogy