Právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky mají občané na základě zdravotního pojištění

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, oprostím se od obsahového hlediska návrhu zákona. Z pozice zpravodaje ústavně-právního výboru se zaměřím čistě na formální stránku zákona. Už z úst pana ministra zde zaznělo, že Ústavně-právní výbor doporučuje tento návrh zákona zamítnout, a to bylo rozhodnutí na základě většinového hlasování. A hlavně z těchto důvodů.

Ústavní koncepce ochrany zdraví u nás je zakotvena do čl. 6 a v čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Tato koncepce předpokládá poskytování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění na základě rovného postavení všech pojištěnců. Navrhovaná úprava však zavádí do právního řádu nové instituty, jednak institut hrazené zdravotní péče ze zdravotního pojištění, která je poskytovaná v základní variantě, tzv. standard, a institut zdravotní péče, poskytovaný v ekonomicky náročné variantě, tzv. nadstandard. Které úkony budou hrazeny do jedné nebo druhé varianty, má být stanoveno právním předpisem.

Protože ale právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky mají občané na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek, jež stanoví zákon, ústavně-právní výbor má pochybnosti o ústavnosti předkládané koncepce této právní úpravy, protože tyto podmínky má stanovit pouze právním předpisem.

Další důvod, který zazněl na jednání ústavně-právního výboru, je pak i znění v přechodných ustanoveních. Domníváme se, že cílem přechodných ustanovení je především odstranit nebo alespoň zmírnit negativní důsledky, které by mohly při střetu dosavadní a nové právní úpravy vzniknout. Není podle nás obvyklé, aby v přechodných ustanoveních byly ukládány povinnosti, což tedy v návrhu zákona, přechodných ustanoveních v odst. 2 a 3 se tak děje.

Dále bych jenom stručně řekl, že v tomto zákonu je celá řada pozitivních návrhů. Bohužel ale tento návrh zákona se dotýká úpravy 6 dalších zákonů, přičemž se domnívám, že téměř každá z těchto úprav by si zasloužila vlastní zákon.

Seznámím vás tedy s usnesením ÚPV, kdy po úvodním slově Doc. MUDr. Leoše Hegera, ministra zdravotnictví, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po mé zpravodajské zprávě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona zamítnout, určuje mne zpravodajem výboru a pověřuje předsedu výboru Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

 

Miroslav Nenutil, senátor

Blogy