Ne privatizaci státních lesů

18. prosince 2014

Středočeský kraj využil svého práva zákonodárné iniciativy a připravil změnu návrhu zákona o lesích. Chceme se touto formou zasadit o účelné a přiměřené využívání státních lesů podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Základním předpokladem je zákaz dalšího prodeje lesů, jejichž majitelem je stát.

Praktické zkušenosti poukázaly na skutečnost, že prodejem lesů ve vlastnictví státu dochází k nežádoucímu snižování významných celospolečenských funkcí lesa, které tato důležitá a nenahraditelná složka životního prostředí a národního bohatství plní. Současná pravidla jsou nedostatečná a je třeba je zpřesnit z důvodů možných tlaků vlivných podnikatelských subjektů na prosazení privatizace lesů ve vlastnictví státu, nebo dlouhodobý pronájem těchto lesů k hospodaření. Nemůžeme ponechat v platnosti pravidla, která umožní pomocí různých právních a procedurálních kliček developerům nahradit přírodní bohatství betonovou džunglí.

Předložený návrh je zcela v souladu s Koaliční smlouvou, která deklaruje, že nezcizitelnost státních lesů bude stanovena zákonem, a to zejména s důrazem na udržení a podporu zaměstnanosti v regionech. Navrhované řešení nemá žádné požadavky na peníze ze státního rozpočtu a nezatěžuje veřejné finance. Naopak může podpořit ekonomickou aktivitu při řádném využívání a správě státního majetku.

Jedná se o novelu stávajícího lesního zákona, která je svým obsahem velice srozumitelná a stručná. Je navržena tak, aby bylo jednoznačné, co je smyslem novely. Návrh je předkládán proto, aby nebylo možné jeho znění vykládat či chápat odlišnými způsoby. Navrhovaná změna zákona není nikterak v rozporu s předpisy Evropské unie. Návrh novely schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje a v příštím roce ho bude projednávat Poslanecká sněmovna.

Blogy