Martin Zemánek: Příčiny krize českého stavebnictví

24. října 2014

Jednou z hlavních příčin je zásadně špatně nastavená legislativní situace a regulační rámec pro české stavebnictví.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zadavatelé pod tlakem začali zadávat zakázky v podstatě podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Současně byly zadavatelům odebrány nástroje, které umožňovaly nastavit přísná kritéria pro kvalifikaci (např. ekonomická a finanční kritéria, pojištění) a naopak jim nebyla poskytnuta žádná metodická, výkladová ani jiná podpora k tomu, aby se mohli bránit mimořádně nízkým nabídkovým cenám.

V současné době je v legislativním procesu novela zákona o veřejných zakázkách, která tuto problematiku neřeší. Dále se projednává věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách v návaznosti na nové zadávací směrnice přijaté letos na půdě EU. Přestože nová evropská úprava je v mnoha ohledech pružnější než ta původní navazující věcný záměr českého zákona jde bohužel koncepčně stejným směrem jako současná česká právní úprava, což znamená, že přetrvává trend implementovat pravidla přísněji a formalističtěji než je EU požadováno. (Např.: TKP 19 Ocelové konstrukce, aj.).  Opět světu ukazujeme, jak dokážeme býti „papežtější než papež“.

 EIA a stavební zákon

V současné době je na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednávána rozsáhlá novela zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (novela zákona o EIA). Novela byla připravována pod časovým tlakem a jako výsledek řízení před Evropskou komisí, která České republice vytýkala určitá pochybení při aplikaci unijního práva v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že Česká republika kritiku z Evropské unie dlouhodobě neřešila, dostala se současná vláda pod značný tlak a navrhuje k přijetí zákonnou úpravu, která je nekoncepční a pro stavebnictví znamená další problémy. Účast veřejnosti v povolovacích řízeních nebude mít pevná pravidla. Připomínky veřejnosti nebudou muset mít odborný ani věcný základ, zástupci veřejnosti nebudou muset vzhledem ke stavbě prokazovat místní příslušnost, tedy vztah k místu, kde má k výstavbě dojít, vstup do řízení bude možný na základě listiny s podpisy, které nemusí být ověřeny (nebude tedy možné ověřit zájem veřejnosti na základě průkazných podkladů).

Veřejnost bude mít navíc možnost podávat opravné prostředky včetně návrhů na soudní přezkum ve všech stupních řízení. To znamená, že zástupci určité úzké výseče veřejnosti budou mít nástroje k blokaci stavebních záměrů i „šikanózním“ způsobem po dobu mnoha měsíců bez ohledu na to, zda jejich připomínky byly již v předchozím stupni řízení vyřešeny.

Navrhovaná novela však ve svém důsledku k těmto konstruktivním řešením nepovede. Nevyvážená úprava způsobí pouze další prodlení s realizací některých celospolečensky prospěšných záměrů a k navýšení finančních prostředků, které do výstavby bude nakonec nutné investovat (ve značné míře z kapes daňových poplatníků). Podle akčního plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR je zapotřebí věnovat značnou pozornost opatřením ve stavebním sektoru a jeho podpoře.

Trestní odpovědnost právnických osob

Parlament i Senát ČR přijali zákon, který do oblasti trestního práva zakotvil nepředvídané a protiústavní principy a právní instituty, jako např. objektivní odpovědnost právnické osoby, presumci viny, nemožnost se vyvinit z odpovědnosti, znemožnění reálné obhajoby obviněné společnosti, možnost selektivní a diskriminační aplikace zákona a další. A praxe ukazuje, jaká je to voda na mlýn pro Policii ČR a státní zástupce. Bude-li jejich praxe pokračovat a nedojde-li ke změně zákona, bude nejen české stavebnictví rozvráceno.

Na půdu Parlamentu České republiky nedávno doputoval z dílny ministryně spravedlnosti návrh novely zákona o trestní odpovědnosti. K překvapení všech neobsahuje nic, čímž by tvrdost a nesmyslnost zákona byly zmírněny či odstraněny. Naopak významně rozšiřuje výčet trestních činů, které může právnická osoba nově spáchat. Nad takovými legislativními počiny je potřeba se důkladně zamyslet a zvážit jejich dopady. Na druhou stranu je zahájení procesu novelizace zákona pro všechny (nejen) zákonodárce příležitost, jak zákon rehabilitovat.


Nepřipravenost zakázek

Chybí dlouhodobé koncepce dopravy, státní energetické koncepce, kultury a koncepce Českého státu. Nutno zřídit Národní komisi pro strategické rozhodování pod MF ČR (obdobu Státní plánovací komise ČSSR) s cca 25 pracovníky, která by koncepce s jednotlivými ministerstvy připravovala  

Časté personální změny, nekompetentní vedení, špatná legislativa, nulová ochrana lidí, kteří státu přinášejí hodnoty, před šikanováním ze strany některých subjektů včetně managementu, kteří proces výstavby „ostrakizují“ a na něm parazitují. Zaměstnancům není v podstatě umožněno řádně a svědomitě pracovat i kvůli neustálým změnám či vydáváním nových předpisů, směrnic, příkazů při každé personální změně ve vedení ŘSD.

Problémy s výkupy pozemků

Teorii ověří vždy až praxe. Vzhledem k personálnímu zázemí na ŘSD lidmi bez patřičného právního vzdělání a dlouhodobé praxe s majetkoprávní činností a výkupem pozemků bude celý proces s výkupy pozemků ohrožen.

Nestabilní ŘSD, chybí celé funkční vedení (výměna ředitele situaci neřeší), nestabilní MD - častá výměna ministrů

Např.:

1.           Zákon o liniových stavbách.

2.            Vypracovat zákon o dálnici D3 – veřejně prospěšná stavba.

3.            Potvrdit stávající dálniční síť (500km).

4.            Prověřit, zda je celá v územních plánech (ZURKA).

5.            Dořešit cenovou politiku výkupů a vyvlastnění a tu držet. Nedávat žádné výjimky.

6.            Vyřešit věcná břemena, zvláště sítě. Opět peníze.

7.            Umožnit výkup pozemků ihned po zpracování a vydání územka.

8.            Urychlit přípravu dálnice D3, zejména u Budějovic.

9.            Zásadně stavět ucelené celky a ne korálky.

10.          Zajistit maximální počet a maximální rozsah příprav jednotlivých staveb.

11.          Dodělat co je nyní rozestavěné – tj. realizovat druhou polovinu provozované komunikace – např.

              R7.

12.          Dohlídnout na to, aby se řádně prováděly průzkumné práce dle TP a také, aby zadávací

              dokumentace obsahovala vše, co souvisí s dokončením stavby a zkušebním provozem. Doporučuje

              se, aby technologii po dobu záruk servisoval zhotovitel a toto bylo zahrnuto do zadávacích

              podmínek stavby.

13.          Neměnit již připravené projekty viz.D3 na České Budějovice apod…., Plýtvání penězi daňových

               poplatníků a zbytečné průtahy v zahájení výstavby.

 

Blogy