Ivan Ohlídal: Tato novela štří ladacos, kromě prostředků ve veřejném zdravotním pojištění

22. června 2011

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem svůj odmítavý postoj k této novele vyjádřil v rámci rozpravy v prvním čtení. Nejvíce mi na této novele vadila a stále ještě vadí skutečnost, že zdravotní péče bude v ČR po případném příjetí této novely rozdělena do dvou skupin: na péči standardní a nadstandardní, a tím dojde k rozdělení české společnosti na dvě kategorie. Pan kolega Šťastný ani další lidé z koalice mě nepřesvědčili o tom, že bude jeden pacient, jedna péče, že nebude rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí v oblasti kvality.

Měl jsem ještě i další kritické připomínky, podobně jako moji kolegové z opozice. Všechny tyto připomínky se snažil pan ministr i ostatní jeho kolegové vyvrátit, ovšem vyvrátit nepřesvědčivým způsobem. Jedině přesvědčivě znělo tvrzení pana ministra i jeho kolegů v tom, že touto novelou ušetříme veřejné prostředky. Veřejné prostředky týkající se veřejného zdravotního pojištění. Jaké bylo však moje překvapení, když se ke mně donesly signály, které svědčí o pravém opaku! A jsou to signály i z odborné veřejnosti, z lékařské obce. Přečtu vám jeden dopis, který se tohoto tématu, tohoto mého tvrzení týká.

Cituji: Vážený pane poslanče, do rukou Urogynekologické společnosti se dostalo usnesení č. 39 Poslanecké sněmovny, kterým se mění zákon 48/1997 Sb. i zákony další, které se přímo týkají péče o inkontinentní pacienty. Výbor této společnosti je znepokojen současným vývojem předpisů o preskripci absorpčních pomůcek a změnách v současné metodice. Tyto změny nebyly odbornými společnostmi nikterak diskutovány a mění současnou platnou metodiku ve změť preskripčních omezení a doporučení, která nemají žádnou odbornou oporu, a není nám známo, z jakých podkladů vycházejí. Nová metodika zavádí například kromě již dlouhodobě existujícího maximálního limitu také minimální limit preskripce absorpčních ZP na 90 kusů na měsíc. Zavedení minimálního limitu je nelogické, protože řadě pacientů stačí menší množství než 90 kusů. Zavedení by vedlo ke zbytečnému nárůstu finanční zátěže pro zdravotní systém, zbytečnému překračování limitů na preskripci předepisujícími lékaři a zbytečně vysokým povinným doplatkem pacientů. Takto nesystémový krok odmítáme a žádáme o jeho nové projednání s odbornou společností, ke kterému jsme kdykoli připraveni. S pozdravem - podepsán je předseda této společnosti.

Podobné signály, podobné námitky jsem dostal od jiných společností z lékařské obce. Je jich několik, takže bych si vás, vážený pane ministře, dovolil požádat, abyste tyto námitky vysvětlil. Protože vy jste se při obhajobě této novely v minulých čteních také zmínil, že všechna opatření související se změnou tohoto zákona o zdravotním pojištění jste projednali s odbornou lékařskou veřejností. Zde je tvrzení o naprostém opaku. Čili poprosil bych ještě jednou o to vysvětlení, ale i přes toto vysvětlení si dovoluji navrhnout jednu věc, a to vrácení této novely na projednání do druhého čtení.

Děkuji za pozornost

Blogy