Ekonomické a sociální rozdíly ve světě se nebezpečně zvyšují

8. dubna 2015

V hlavním městě Vietnamu Hanoji se konalo 132. zasedání Meziparlamentní unie (MPU), která byla založena v roce 1889 a nyní má 163 členů a 10 pozorovatelů.

Zasedání se zabývalo otázkami globálního významu, jako dodržování mezinárodního práva, ohrožení míru, bezpečnosti, počítačové bezpečnosti  a vodních zdrojů. Během 28. března až 1. dubna se uskutečnily, kromě plenárního shromáždění, také série jednání a seminářů  pod společným názvem: "Udržitelné rozvojové cíle - proměnit slova v činy". Tohoto shromáždění se zúčastnilo 1300 delegátů ze 160 zemí a území a proběhla řada dvoustranných jednání nejen s představiteli hostitelské země, ale také mezi jednotlivými delegacemi.

Pro hostitelskou zemi Vietnam toto setkání představovalo největší diplomatickou akci, kterou tato země během své existence pořádala. Vietnam se  představil  světu v podobě moderní země a  posílil tak  svoje  diplomatické postavení ve světě, vzhledem k růstu mezinárodního vlivu jeho souseda  Číny, se kterou Vietnam svedl pohraniční válku v roce 1979.

Prezident Meziparlamentní unie ( MPU)  Saber  Chowdhury  prohlásil, že Vietnam je modelovým příkladem, pokud jde o snižování chudoby, zmírňování následků katastrof, dosažení udržitelného rozvoje a otázek změny klimatu.

V rámci jednání probrali delegáti závažné palčivé problémy planety jako například mezinárodní suverenita a nezasahování do vnitřních záležitostí států, terorismus, lidská práva, kybernetické ohrožení, vodní hospodářství.

V otázce terorismu byla přijata rezoluce, která uvádí, že terorismus není omezen pouze na jedno náboženství, národnost nebo etnické skupiny. Poslanci vyjádřili obavu, že terorismus představuje zásadní hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Zdůraznili, že je nutné, aby se pozornost věnovala ochraně civilistů, zejména žen a dívek, v zemích, kde organizace, jako Boko Haram a organizace islámských extremistů, jsou  aktivní. Poslanci také odsoudili úmyslné ničení a systematické drancování kulturních památek a žádají, aby viníci byli postaveni před soud.

Závěrem tohoto setkání poslanců, z téměř všech zemí světa, byla přijata „Hanojská deklarace“ ve které se uvádí:

"I přes globální pokrok  technologií, zdravotnictví, znalostí a materiálního bohatství, se dlouhotrvající ekonomické a sociální rozdíly zvyšují, a to na úkor celé planety. Tato situace se zhoršuje  pod hrozbou klimatických změn a rostoucí vlny sociálního nepokoje, politické nestability a konfliktu uvnitř, nebo mezi zeměmi. Jak jsme viděli u rozvojových cílů tisíciletí, mezinárodní závazky lze splnit pouze se silnou politickou vůlí, vedením a odpovědností členských států. Jako poslanci, máme morální povinnost jednat. V tomto kritickém okamžiku, my, poslanci světa, znovu potvrzujeme naši vizi zaměřenou na udržitelný rozvoj založený na realizaci všech lidských práv, odstranění chudoby ve všech jejích formách a odstranění nerovností. To vyžaduje podmínky míru a bezpečnosti, při plném respektování Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva."

Splnění tohoto cíle bude těžký úkol, ale každá  sebedelší cesta   začíná prvním krokem. Věřme, že za rok, až se uskuteční další pravidelné zasedání Meziparlamentní unie, bude  svět  bezpečnější a lepší  alespoň o  malý krůček. I  to bude úspěch.

Blogy