Zvyšujeme příspěvky na děti v pěstounské péči

12. dubna 2017

Poslanecká sněmovna v rámci schvalování změny zákona o státní sociální podpoře odsouhlasila můj pozměňovací návrh, kterým se zvyšují příspěvky na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, které suplují dítěti výživné od rodičů, které přechází na stát.

Pěstouni a poručníci musí z příspěvku hradit veškeré osobní potřeby dítěte, tj. nejen náklady na stravu, ale rovněž náklady na ošacení a další materiální vybavení dítěte, léky, školní pomůcky, školkovné, zájmové aktivity dítěte, jízdní náklady spojené s cestováním dítěte do školy, poměrnou část nákladů na bydlení apod. Jeho výše je rozlišena podle věku do čtyř kategorií, dnes v rozmezí od 4.500 korun pro děti do věku 6 let po 6.600 korun od 18 do 26 let. Neměnila se již čtyři roky, ačkoliv za tuto dobu náklady na pěstounskou péči vzrostly, a dnes ani neodpovídá průměrným částkám výživného.

Proto jsem navrhla zvýšit příspěvky na úhradu potřeb dítěte jednotně o deset procent pro všechny věkové kategorie dětí v pěstounské nebo poručnické péči. Pěstounství je jednou z důležitých forem náhradní rodinné výchovy a zaslouží si podporu.

Zuzana Kailová, členka Výboru pro sociální politiku

Blogy