Vzdělání není byznys

19. června 2012

To bylo hlavní heslo shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy 18. 1. 2012. A rezoluce, kterou toto shromáždění přijalo, představuje důrazné připomenutí té koncepce univerzity, kterou najdeme už v její zakládací listině podepsané Karlem IV 7. dubna 1348:

„A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali poznáním věd vzdělanými…”. A dále: “Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě i mimo ní, všechny vespolek a každého zvláště, ať přijdou odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme zachovat pod zvláštní ochranou a záštitou našeho majestátu, každému pevnou záruku dávajíce, že všechna privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají a kterým se těší doktoři a žáci jak na učení pařížském, tak boloňském, všem a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to, aby ty svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně zachovávány.”

18. 1. 2012 zazněla v Auditoriu Maximu právnické fakulty UK další historická připomínka: jak konstatoval jeden z pamětníků, vůbec poprvé od pohnutých dnů odstartovaných protestem studentů 17. 11. 1989 byla zaplněna do posledního místečka. Mnoho studentů a učitelů v přilehlých prostorách dokonce stálo. I pro samotného kvestora Josefa Kubíčka zbylo k sezení jen nepohodlné místečko na stupínku.

Druhý polistopadový rektor Karlovy Univerzity Václav Malý připomenul, jak demokraticky a odpovědně, s širokým zapojením představitelů akademické obce, byly připravovány jak první, tak i druhý (dosud platný) polistopadový zákon o vysokých školách.

To, že (v tuto chvíli stále ještě) ministr školství Josef Dobeš osočil rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, že svým neodpovědným přístupem (rozuměj zorganizováním tohoto informačního shromáždění) podněcuje k nepokojům, nesvědčí o ničem jiném než o tom, na jaké úrovni se dnes nachází politická kultura těch, kteří dnes, ano, z moci nás voličů, spravují veřejné záležitosti…

Rezoluce členů akademické obce UK ke změnám ve fungování VŠ, přijatá 18. 1. 2012 (proti nehlasoval nikdo, zdrželo se méně než 10 účastníků, ostatní byli pro, účast jsem odhadl na 800 lidí, Marek Přibyl v Právu dne 20. 1. na mnohem více než tisícovku):

„My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy. Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti."

Blogy