Výzva jménem mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví

Demografická situace se rychle mění a prohlubuje se společenské napětí mezi generacemi. Na místě je podporou dialogu a spolupráce mezi lidmi různých věkových kategorií čelit této situaci.

Mezigenerační spolupráce se dotýká mnoha aktivit napříč společností. Komunikace napříč generacemi, má pozitivní dopad na kvalitu rodinného života, je velkým přínosem v sociálních a zdravotních službách. Spokojená rodina je základem společnosti a na té je potřeba stavět.

Mezigenerační vztahy se úzce dotýkají změny postojů společnosti vůči starším občanům a stárnutí populace obecně. Oblast dobrovolnictví je oblast, která může pomoci vztahům mezi generacemi a zároveň rozvíjí občanskou společnost. Dobrovolnictví lze vnímat jak aktivně, tak pasivně. Na jedné straně dobrovolnická činnost napomáhá zvýšení kvality života seniorů, kteří potřebují podporu, pomoc či péči. Na druhé straně dobrovolnictví poskytuje příležitost pro aktivní zapojení do společnosti po opuštění trhu práce a slouží tak jako prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku. Uchopit téma dobrovolnictví a provázat ho napříč generacemi je jednou z dalších cest jak vytvořit uskupení angažovaných lidí.

Společnost je plná stereotypů vůči seniorům. Média mají na vytváření stereotypů svůj podíl tím, že zobrazují seniory jakožto ekonomickou zátěž pro společnost. Je tedy potřeba aktivizovat seniory a zvýšit jejich zapojení do dobrovolnictví, tím dojde k naplnění role seniorů jakožto plnohodnotných a aktivních členů společnosti.

Bc. Aleš Urban, člen ČSSD Vysočina

Blogy