Věcný záměr chystaného zákona o vysokých školách má řadu zásadních nedostatků

13. října 2011

V minulých dnech se v Senátu P ČR konalo veřejné slyšení na téma věcného záměru připravovaného nového zákona o vysokých školách. V průběhu této akce prezentovali zástupci ČSSD svůj nesouhlas se skutečností, že při přípravě tohoto záměru současná vláda i celá koalice komunikuje pouze s představiteli vysokých škol a nikoliv s politickou opozicí.

Nový vysokoškolský zákon by měl být vytvořen tak, aby byl prospěšný pro vysoké školy i celou českou společnost a zároveň tak, aby mohl bez zásadních změn platit po dostatečně dlouhou dobu, tj. po dobu deseti nebo více let.

Pokud však současná koalice bude i v případě tohoto zákona postupovat stejně jako v případě jiných podstatných iniciativ, tj. pokud nebude vůbec respektovat názory opozice, lze reálně očekávat, že nový vysokoškolský zákon může být velmi brzy po svém schválení novelizován zásadním způsobem.

ČSSD má  totiž výrazné výhrady týkající se věcného záměru a pokud při schvalování paragrafovaného znění nového vysokoškolského zákona v Parlamentu ČR nebudou tyto výhrady vůbec brány v úvahu,  provede ČSSD po získání vládní odpovědnosti jeho rasantní novelizaci.

Mezi zásadní výhrady sociální demokracie patří např. jasné stanovisko proti zavedení jakéhokoliv druhu školného, nesouhlas se zavedením nového a zároveň neujasněného akreditačního procesu na českých vysokých školách při využití nového orgánu v podobě Akreditační agentury. Dále pak kritický postoj proti nezdůvodněnému zavedení funkčních míst pro profesory a docenty představujícímu jakýsi hybridní způsob mezi současným existujícím stavem v ČR a stavem fungujícím v některých zemích světa. Nesouhlasíme s tím, že zákon nebude požadovat strukturu soukromých vysokých škol zajišťující alespoň částečnou záruku demokracie a samosprávy na těchto školách atd.

Je nutné zdůraznit, že v rámci slyšení se ukázalo, že výhrady ČSSD proti věcnému záměru vysokoškolského zákona se v mnohých směrech shodují s výhradami reprezentace českých vysokých.

Sociální demokracie vyzývá premiéra Nečase, ministra Dobeše i celou vládní koalici, aby přehodnotili svůj dosavadní přístup k tvorbě vysokoškolského zákona  a do této činnosti zapojí i opozici. Tento velmi významný zákon musí být přijat na základě širokého společenského konsensu.

Blogy