Úkoly Zemské banky ve financování regionů

21. ledna 2016

„My potřebujeme především ústavu, který by vynikal pevností, bezpečností, o který by se všecky jiné ústavy mohly opírati, u kterého by v každé kritické době došly podpory.“ V roce 1890 tak vznikla nevýdělečná veřejná instituce Zemská banka království Českého, která se stala jakousi ústřední bankou celé úvěrové soustavy v českých zemích.

Návrh 80 poslanců přednesl v polovině ledna 1887 na sněmu Českého království F.L.Rieger

„Litujte národ rozdělený na zlomky, jehož každý zlomek se sám považuje za národ.“

Chálij Džibrán, Zahrada prorokova

Samosprávné regiony (např. obce, kraje) v rámci daných kompetencí hospodaří samostatně včetně volby bank a ostatních finančních institucí. To znamená, že stát nemůže přímo kontrolovat finanční operace regionálních orgánů, neboť financování různých regionů nemusí mít stejné parametry. Konkurence komerčních bank nevytváří stejné prostředí v individuální nabídce a poptávce a navíc ve finančních věcech se chová bankovní systém vůči svým klientům neeticky. To má za následek ztížení komparací hospodaření samosprávných institucí.

Unifikace postupů financování, průběžná kontrola hospodaření samosprávných regionálních institucí by se usnadnila v případě vytvoření specializované banky, v níž by stát měl majoritu. Tato banka, nazveme ji Zemská banka, by sloužila regionálním orgánům a tyto orgány by měly povinnost využívat jejich služeb.

Vytvořením Zemské banky by se též zamezilo odlivu peněz do zahraničí. U komerčních bank ve vlastnictví zahraničních subjektů je tento odliv možný. Např. stačí, aby banka operující na našem území byla dcerou zahraniční banky a měla uzavřenou dohodu o pomoci při udržení likvidity mateřské banky. To může způsobit odliv dotací, které přijímáme ze zahraničí zpět přes bankovní systém do zahraničí.

Vytvoření Zemské banky by přispělo k větší transparentnosti financování regionů a jejich projektů. Tato banka by mohla pro orgány regionů plnit funkci depozitáře. Banka by pro regiony mohla provádět v rozsahu příslušných zákonů služby depozitáře[1]. Jako depozitář regionů by opatrovala majetek regionů, evidovala by pohyb jeho peněžních prostředků a kontrolovala, zda region nakládá s majetkem v souladu se zákony a zda jsou jeho finanční operace přípustné.

Kromě přijímání vkladů a poskytování úvěrů by banka pro regiony dále prováděla další služby uvedené v udělené licenci. Jde zejména o

-          poskytování záruk,

-          otvírání akreditivů,

-          obstarávání inkasa,

-          poskytování investičních služeb s tím, že se v licenci uvedou hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby, které je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu k investičním nástrojům,

-          poskytování bankovních informací,

-          obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,

-          pronájem bezpečnostních schránek,

-          činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi výše uvedenými.

Zemská banka by se řídila Zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách ze dne 20. prosince 1991[2] v platném znění a vykonávala by činnosti určené v bankovní licenci pro specifické klienty (kraje, obce, vlastní zaměstnanci). Její činnost by byla dále určována zákony a opatřeními ČNB a státních orgánů ovlivňující její činnost a dalšími vlivy např. smlouvami s korespondenčními zahraničními bankami.

Dále by mohla ve spolupráci s příslušnými ministerstvy účastnit se správy dotací plynoucích z EU včetně realizace kompenzačních opatření a analýzy rizik a spolupracovat s analytickým útvarem Ministerstva financi ČR.

Národohospodářský význam Zemské banky by dle nabytých zkušeností v rámci systému československého peněžnictví byl do budoucna nesporný. Zejména při rozvoji a zkvalitňování infrastruktury měst, regionů v Čechách, modernizaci českého zemědělství, zlepšování půdy či zahušťování dopravní sítě včetně zavádění nových technologií do praxe s přihlédnutím k záměrům státu definovanému v dlouhodobých resortních koncepcích a naplňováním standardů Evropské unie při respektování principů udržitelného rozvoje.

 

Autor děkuje podkladům národohospodáře prof. RNDr. Bohuslava Sekerky, CSc. a Jana Zemánka, ředitelského rady, Václava Doktora a Josefa Zvolskýho, vrchních ředitelů, Aloise Chudoby, náměstka ředitele, Augustina Nováka a Maxmiliana Záveskýho, ředitelů, Emila Roose a Ferdinanda Tománka, generálních ředitelů Zemské banky (do roku 1920 Zemské banky království českého)  in memoriam.

Blogy