Teze k situaci ve stavebnictví – servitizace

11. června 2018

Etika (teorie morálky) se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Sokratés např. tvrdí, že ,,poznání“ je ctnost a „neřest“ je důsledkem neznalosti.

Stranou pozornosti většiny sdělovacích prostředků zůstal seminář pro veřejné zadavatele I. „Zavádění koncepce BIM (Building Information Modeling) v ČR", konaný dne 6. dubna 2018 na MPO. Zástupci státní správy, dodavatelské sféry a odborné veřejnosti včetně představitelů jednotlivých pracovních skupin seznámili pozvané osoby s opatřeními vyplývajícími z harmonogramu „Koncepce zavádění metody BIM v ČR". Připomeňme si, že výhodnost používání této metody pro státní správu se předpokládá v efektivnějším nakládání s finančními prostředky ve fázích přípravy, výstavby, provozování, správy, údržby, demolice a ekologické likvidace stavby během jejího životního cyklu, což by stát, jako největšího majitele a správce majetku, mělo zajímat. K současnému datu existují k problematice BIM tyto pracovní skupiny:
PS01 – pilotní projekty,
PS02 – zadávání, projektové řízení a smlouvy,
PS03 – informační požadavky a datové standarty,
PS04 – podklady pro oceňování,
PS05 – vzdělávání, propagace,
PS06 – terminologie a normy.


Výzvou pro BIM je zanedbanost údržby staveb inženýrského stavebnictví, kde se oproti průmyslu vyskytla celá řada mimořádných událostí, které se staly vhodnými tématy pro česká, ale i zahraniční sdělovací prostředky. Na druhou stranu se dopady průmyslu 4.0 na údržbu promyšleně zkoumají již delší dobu a výstupy v podobě:
1) Prediktivní údržby,
2) Vzdálené prediktivní údržby,
3) Automatické diagnostiky,
4) Počítačové komunikace obdobou mezilidské komunikace,
5) Člověka v pozici designéra systému snažícího se zajistit jeho bezpečnost,


by mohly býti výzvou i pro digitalizaci našeho stavebnictví, úsporu nákladů a zlepšení jeho image v očích veřejnosti. Prediktivní údržbu, která je řízená na základě diagnostických dat, by měla doplňovat pravidelná a rutinní preventivní údržba. Bude na zodpovědnosti managementu údržby, aby na základě následujících doporučení stanovil svou strategii údržby:
– Zajistit pohotovost objektu pro požadovanou funkci s optimálními náklady;
– Uvážit požadavky na bezpečnost, osoby, prostředí a jakékoliv jiné závazné požadavky spojené s objektem;
– Uvážit jakýkoliv dopad na životní prostředí;
– Zachovat životnost objektu a/nebo kvalitu produktu nebo poskytované služby s uvážením nákladů.


Cílem by mělo býti, aby se chování zodpovědných pracovníků managementu údržby při rozhodování opět začalo řídit:
– zákony a dalšími závaznými pravidly,
– užitečností a efektivností,
– přirozenosti.


V opačném případě patří budoucnost na poli správy a údržby stavebních objektů a provozních souborů dopravní infrastruktury společnostem, které se zaměřují na zákaznický servis (servitizaci) jako vhodné to příležitosti, jak získat nový zdroj příjmů.

Blogy