Teze k situaci ve stavebnictví – sci-fi o VMO v Brně

Kdo by neznal Svatopluka Čecha, člena advokátní kanceláře, České akademie věd a spisovatele, jehož próza vypráví o fantastickém výletě (mise) Matěje Broučka do Měsíce. Tento satiricky laděný román popisuje měsíční krajinu na Měsíci a jeho obyvatele tzv. Měsíčany, kteří milují všechny druhy umění, živí se dlouhými filosofickými úvahami a básněmi. Vůně různých květin je pro ně moučníkem. A to vše zapíjejí douškem ranní rosy. Velká to rána pro chudáka Matěje Broučka, který má rád dobré jídlo a pití.

Rozestavěnost Velkého městského okruhu (VMO) v Brně po více než třech letech koaličního vládnutí na MMB nedoznalo výraznějších změn. Slovo kolaudace či předčasné užívání stavby VMO se tu stalo filosofickou úvahou a vůní z květin. Obyvatelé města se tak musí i nadále dennodenně potýkat s kolonami aut, nákladních aut, autobusů a kamionů na příjezdech do Brna, popojížděním v kolonách či při výjezdu riskovat kongesce v tunelech a obdobnou situaci jako v ranních hodinách. Zvu vás proto k fantastickému výletu po VMO v Brně v době, kdy dochází ke zklidnění brněnské dopravy vlivem dokončení VMO.

Při letmém pohledu do harmonogramu prací mělo po schválení záměru projektu dne 25. února 2013 v Centrální komisi MD dojít neprodleně k dalším přípravným pracím na zprůjezdnění části MÚK Hlinky a Žabovřeské II v místě omezení řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa a k odstranění tak z hlediska dopravy nepříjemného úzkého hrdla mezi dvěma již vybudovanými úseky. Realizací I. a II. etapy stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. bude i díky 500 m dlouhému tramvajovému tunelu a galeriím umožněna plynulá doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu. Jelikož byl investiční záměr posouzen v Centrální komisi MD ČR již 18. května 2012, je neustálé oddalování ukončení stavby, tentokráte až k r. 2021 nadále neakceptovatelné.

V případě pokračování naší mise po hlavní trase od Husovického tunelu k Maloměřickému nádraží a vyřešení křížení v místě Tomkova náměstí formou přemostění a mimoúrovňových křižovatek, projíždíme stavbou I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí tvořenou 4 mosty, opěrnými a zárubními zdmi včetně dalších silničních objektů. Územní rozhodnutí k dokumentaci bylo vydáno dne 21. března 2006 a nabylo právní moci dne 23. srpna 2006. Následovalo odvolání místních sdružení (obyvatel) proti UR a v roce 2011 bylo vydáno nové ÚR s platností 4 roky. Je zarážející, že došlo k realizaci pouze 1 stavebního objektu a to přeložky kabelu, když navržená komunikace je v souladu s územním plánem města Brna.

Pokračujeme-li dále po hlavní trase od Tomkova náměstí po mostním objektu přes Maloměřické nádraží až po plánovaný Vinohradský tunel, budeme v případě stavby I/42 Brno, VMO Rokytova, která byla schválena již v r. 2002, souhlasné stanovisko k EIA vydáno MŽP v r. 2004, DUR nabyla právní moci v r. 2008, překvapeni, že inženýrskou činnost zajišťují Brněnské komunikace, a.s. s cílem dostat pravděpodobně stavební povolení pro dokumentaci pro stavební povolení předložené na ŘSD v r. 2011 patrně v nejbližších dnech. Připomínkovací proces však stále probíhá.
V přetížené východní části VMO mají našemu uvíznutí v koloně automobilů a dalším kolapsům dopravy zabránit tunely v rámci stavby I/42 Brno, VMO Tunel Vinohrady. Od výjezdu z Husovického tunelu přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a Maloměřické seřazovací nádraží ČD k obchodnímu domu Lerk na Rokytově ulici vjedeme během našeho fantastického výletu pod okrajem sídliště Vinohrady do elegantního více než kilometrového tunelu Vinohrady a dále k tramvajové zastávce Líšeňská u areálu sběrných surovin ASA po čtyřproudé komunikaci směrem ke spalovně komunálních odpadů SAKO. Podjetím ulice Bělohorské a napojením se mimoúrovňovou křižovatkou na východní dálniční přivaděč v ulici Ostravská, zamíříme k Černovické ulici a dále ve směru k jihu Brna. Z přelomu roku 2015/2016 připravené variantní řešení vedení tunelových tubusů (var. červená, modrá, zelená) a zrušením vysoutěžené smlouvy na EIA se oddaluje vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí až do r. 2019 včetně zahájení stavby z předpokládaného termínu v r. 2021 až k r. 2025, které bude muset býti podepřeno výsledkem orientačního IGP v příportálové oblasti, jejímž cílem je zajištění stability svahu v oblasti Věstonická.

Při výjezdu z Vinohradského tunelu míjíme MÚK Líšeňskou, tvořenou hlavní křižovatkou o poloměru 48,0m o dvou jízdních pruzích šířky 5,0m, okružní křižovatkou na ulicích Novolíšeňská a Jedovnická o poloměru 30m se dvěma jízdními pruhy šířky 5,0m a okružní křižovatky u ulice Věstonické navržené o poloměru 17,5m se šířkou jízdního pruhu 6,50m. Předpokládá se i výšková přeložka stávající tramvajové trati a řady mostních objektů. V prostoru křižovatky byl po válce lom na těžbu cihlářských hlín a cihelna. Pak bylo území využíváno jako skládka, která byla zachycena v průzkumných vrtech a jedná se tak o starou ekologickou zátěž, která dosud nebyla známa z veřejně dostupných informací ani není vedena v databázi Národní inventarizace kontaminovaných míst MŽP (www.cenia.cz). Výsledky a další postup byl zmíněn na GŘ ŘSD dne 17. září 2015 zúčastněným osobám s cílem urychlit přípravu výstavby.
Dostáváme se ke křižovatce, která propojuje silnice I/42 a I/50 – tedy jak ve směru VMO, tak i v radiálním směru přes radiály a jejich vzájemnému propojení, včetně napojení okolního území, které svou spádovostí, zejména Slatiny v podobě napojení ulice Řipské, při které je etablováno velké množství podnikatelských aktivit a ulici Jedovnickou – městská část Juliánov, je předmětem stavby Ostravské radiály. Součástí stavby bude rovněž mimoúrovňové křížení VMO se stávající ulicí Olomouckou bez realizace křižovatky. Připojení Olomoucké bude nově umístěno na tzv. Průmyslové radiále, která vznikne v podobě přeložky II/380 ze směru od Hodonína, což ulehčí městské části Brno Tuřany v podobě obchvatu a napojení přes MÚK Černovická terasa směrem k D1. Silnice II/380 bude vedena přes lokalitu Černovické terasy až k silnici I/42 VMO, kde bude v podobě MÚK Průmyslová ukončena. V daném úseku tedy nově spojí dálnici D1 s VMO. Stavba končí v napojení na stávající stav ulice Černovické.

V návaznosti na dvouciferný propad stavební produkce, když v ČR máme hospodářský růst, a nenaplnění volebního programu z října 2014 by mohlo s přibližujícím se termínem voleb konečně urychlit přípravné práce na VMO a připomenout některé symboly z předcházející primátorské éry, které Brno, ale i Jihomoravský kraj skutečně proslavily. Vzpomeňme například na slavnostní uvádění Královopolských tunelů v Brně do předčasného užívání (pozn.: dne 31. srpna 2012) a dne 10. října 2013 na slavnostní udělení ceny Stavba roku pracovnímu kolektivu stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" v Senátu Parlamentu ČR v Praze. V porovnání s pracovním nasazením na Slovensku a tamním stavebním boomem, si můžeme uvědomit hlubokou pravdu skrytou v citátu: „Když dva dělají totéž, není to totéž" a věřit, že jednou bude opravdu lépe i v rámci VMO v Brně.

https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/dalnice-dalnice-dalnice-vagony-vagony-vagony-matouci-billboardy/
Prý na celý proces inženýrského stavitelství v sousedním Slovensku stačí něco přes tři roky. Naše politická reprezentace by se proto mohla domluvit na společném národním zájmu, a to dobudovat městskou dopravní infrastrukturu za jedno volební období, a společně odstartovat Petrovu misi II. Anebo se jedná o zájmy zástupné? V případě našeho fantastického výletu po VMO v Brně vše nakonec dobře dopadne a u našeho Matěje rovněž. Chudák malý mající hlad a utkvělou představu, že by se už nikdy nemusel vrátit domů na Zem ho děsí. Již žádné další umění, hudba, potrava duše a básně z úst jeho průvodce Blankytného v domě Všeuměny. Z černé můry a z kocoviny se probudí doma na posteli. Kdepak Měsíčané a kosmonauti, jediné na co se těší je harmonika v hospodě, džbánek piva, klobásky, zpěv jeho opilých kamarádů a „mergle v kešeni". Jak je to u vás, na co se těšíte. Na sci-fi anebo realitu?

https://utabby.com/en_US/video/020/L4-rmVCAcoI/Start_rakety_v_Brn%25C4%259B%2521

Autor: bývalý správce I/42 Brno VMO Dobrovského B

Zdroj: internet

Blogy