Teze k situaci ve stavebnictví – normalizace

29. ledna 2018

Naší společnou vizí pro EU je zavésti systém evropské normalizace v celé Evropě za účelem usnadnění výměny zboží, informací a služeb pomocí odstraňování překážek obchodu způsobených ustanoveními technické povahy a tím zajištění velkého sjednoceného evropského trhu podporujícího konkurenceschopnost a posilujícího inovaci.

Na mezinárodní úrovni systém evropské normalizace usnadňuje světový obchod a pozici Evropy v globálním trhu aktivní účastí v mezinárodní normalizaci. Kromě používání norem v kontextu veřejné politiky by měly být přínosy norem propagovány širší veřejnosti a prostřednictvím vzdělávacího systému; umístění norem v ekonomii a jejich úloze při plnění potřeb veřejných orgánů a společnosti.

Výše uvedené platí za podmínky, že účast na evropské úrovni se bude vhodně doplňovat – a ne konkurovat – na principu národní delegace. Zrekapitulujme si doporučení z expertní zprávy panelu expertů pro prověrku Evropského normalizačního systému – vize pro rok 2020:

Strategický cíl 1: Posilovat vliv evropské normalizace mezinárodně, aby otevíral a sloužil trhům a zvyšoval evropskou konkurenceschopnost a podporoval obchodní politiku.

Strategický cíl 2: Reagovat efektivně a účelně na globální problémy příštího desetiletí a maximalizovat přidanou hodnotu mezinárodní normalizace při vyřizování těchto problémů pomocí podpory inovace a šíření dobré obchodní praxe.

Strategický cíl 3: Zlepšit vzájemné povědomí a spolupráci mezi normalizací a výzkumnými společenstvími a zlepšovateli.

Strategický cíl 4: Podporovat zahrnutí normalizačních metod a přínosů do vyššího vzdělávání a podporovat vypracovávání studií a přehledů pro posuzování, kvantifikaci a sdílení ekonomických a společenských přínosů norem.

Strategický cíl 5: Mít normalizační systém, který je efektivní a přispívá k inovaci dodržováním vhodných politik pro práva intelektuálního vlastnictví.

Strategický cíl 6: Propagovat a používat normy pro další podporu vnitřního a vnějšího trhu zejména pro kvalitu a bezpečnost služeb včetně služeb podnik – podniku, podnik – spotřebiteli a služeb poskytovaných po síti a v podpoře růstu a konkurenceschopnosti sektoru služeb.

Strategický cíl 7: Vypracovat předpověď pro normalizaci, aby byla provedena efektivnější a koordinovanější reakce v podpoře globálních politik pro řešení změny klimatu a ostatních budoucích globálních problémů s energií, životním prostředím a problémů společnosti.

Strategický cíl 8: Provozovat účelný a efektivní systém evropské normalizace, který se kontinuálně vyvíjí v souladu s potřebami trhu a veřejným zájmem.

Strategický cíl 9: Zavést zlepšený mechanismus pro spolupráci v systému evropské normalizace a zejména mezi evropskými normalizačními organizacemi a fóry/konsorcii.

Strategický cíl 10: Zajistit snadný přístup všech zainteresovaných stran k národním, evropským a mezinárodním normalizačním pracím a jejich efektivní účast.

Strategický cíl 11: Modernizovat systém veřejného financování v podpoře systému evropské normalizace za účelem optimalizace používání veřejných financí v systému evropské normalizace a zvýšení pružnosti pro směřování a přesměrování veřejných financí.

Strategický cíl 12: Vytvořit flexibilní a dynamický legislativní rámec EU pro normalizaci k optimalizaci přidané hodnoty normalizace pro schopnost konkurence, inovaci a růst.

Technické normy nejsou obecně závazné ze zákona, ale jejich používání je požadováno například v rámci souboru smluvních dohod např. smluvních vztahů mezi výrobci a odběrateli (objednateli a zhotoviteli). V řadě případů jsou rozhodující podmínkou pro uplatnění se na trhu. Používání norem je výhodné, protože usnadňují například výrobu a výměnu zboží, dorozumívání mezi výrobci a odběrateli (objednateli a zhotoviteli), vytvářejí důvěru mezi výrobcem a spotřebitelem (objednatelem a zhotovitelem), přispívají ke snižování nákladů, odstraňují překážky na trhu atd…

Existuje celá řada případů, kdy je dodržení požadavků konkrétních českých technických norem vyžadováno zákonem nebo vyhláškou. V praxi by výklad ustanovení obsahu dané normy měl dle letitých zvyklostí poskytovat právník sžitý s prostředím normalizačního ústavu a nikoliv náhodně vybraný soudní znalec, který se na vzniku normy vůbec nepodílel a nemůže detailně znát problematiku z procesu přebírání evropských norem do národní soustavy v rámci TNK.

Závěrem nutno zmínit požadavek panelu EXPRESS o dlouhodobý politický závazek EU a ESVO pro udržení a další posílení systému evropské normalizace. Ovšem tento požadavek platí za předpokladu, že systém evropské normalizace bude koherentní a udržitelný ve svém dalším vývoji. Panel EXPRESS rovněž žádá Evropskou komisi a ESVO, aby podporovaly hodnotu systému evropské normalizace a jeho činnosti jak uvnitř, tak i vně Evropského hospodářského prostoru jako modelu pro odstraňování překážek obchodu, zvyšování konkurenceschopnosti podniků, zlepšování ochrany a blaha lidí včetně jejich prostředí.

Odpovědnost za stanovení cest pro identifikaci budoucích priorit klíčové důležitosti pro Evropu; zohlednění normalizace jako integrální součásti Evropských rámcových programů a v podpoře Evropské komise při formulování nových výzkumných programů by mělo býti i v našem národním zájmu.


Zdroj: Expertní zpráva panelu expertů pro prověrku Evropského normalizačního systému „Normalizace pro konkurenceschopnost a inovativní Evropu, vize pro rok 2020".

Blogy