Proti povodním je potřeba začít strategicky bojovat

18. srpna 2010

Tragické povodně, které se prohnaly několika kraji naší země, opět dokázaly, jak nicotní často jsme vůči extrémním přírodním živlům. Na místě je uctít památku mrtvých a vyjádřit velké poděkování všem, kteří při povodních pomáhali. Zároveň je třeba si ale položit otázku, zda si onu zmíněnou bezmoc a nicotu sami svým chováním nezvětšujeme?

Smutný faktem zůstává, že povodně byly, jsou a bohužel budou – nicméně určitě se dá zmírnit jejich frekvence a škody, které naší společnosti způsobí. Zastávám názor, že logická cesta je povodním účinně předcházet, investovat peníze do protipovodňových opatření a přijímat odpovědná rozhodnutí o úpravě krajiny tak, aby se ničivá sílá povodňových vln co možná nejvíce eliminovala. Tato cesta zajistí společnosti větší ochranu a zároveň státu ušetří mnoha miliardové náklady, které musí každoročně s důsledky povodní do obnovy území vydávat.

Je třeba si také uvědomit, že si za současnou situaci tak trochu můžeme do určité míry sami. Nešetrné zásahy do krajiny omezily její retenční schopnost. Přestože byla v posledních letech vykonána řada opatření, například z Programu péče o krajinu MŽP, stále jsou zde značné rezervy. Důležité je proto soustředit se na obnovu krajinotvorných prvků jako jsou: remízy, meze, aleje, rybníky, mokřady, meandry vodních toků apod. Tato krajinná opatření mohou průběh povodně výrazně zmírnit tím, že se sníží rychlost odtoku vody z krajiny a část vody krajina přímo zadrží.

Další výrazné rezervy jsou v oblasti stavebních úprav krajiny. I když jsou principy koloběhu vody v krajině dostatečně známé, chováme se stále nepoučitelně – opakovaně se zastavují zelené plochy, vznikají pak rozsáhlé zabetonované či zaasfaltované zóny, které neumožňují vsakování vody. Ta po povrchu stéká a násobí pak ničivé povodňové vlny. Absurdní je také neustálé povolování nových staveb v záplavách a nivách řek a potoků. Rozvodněný tok pak má v cestě řadu překážek a průběh povodně se ještě více zhorší.

Pro pozitivní inspiraci účinných protipovodňových opatření nemusíme chodit daleko. Sousední Bavorsko je v prevenci a omezování povodní značně napřed. Šli zde právě cestou posílení funkcí krajiny formou šetrných zásahů. V případě vzniku povodně například umožnili vodním tokům rozlít se do míst, kde nezpůsobí takové škody. V Bavorsku také dodržují důslednou ochranu niv vodních toků a vracejí tak přírodě její blízký charakter. Naši sousedé využívají i suché poldry jako jedno z možných řešení ochrany níže položených míst. Ustoupilo se naopak, až na nutné výjimky, od masivních betonových hrází.

Je potřeba si tedy položit základní otázku: chceme řešit problém povodní skutečně odpovědně a komplexně? Nebo budeme svědky každoročních povodňových tragédií, látat neustále miliardové škody a o „zaručených“ receptech jen hovořit?

Vláda České republiky má nyní velkou šanci probrat se z letargie a začít skutečně strategicky konat. Na stole má už od poloviny června tohoto roku komplexní balíček konkrétních protipovodňových opatření, na kterých se shodli hejtmani ČR. Jedná se o takzvanou „Olomouckou výzvu“, která apoliticky doporučuje zásadní kroky, jež mohou povodňové katastrofy zmírnit. Věřím, že se jimi vláda začne seriózně zabývat, stejně tak jako dalšími doporučeními krajinných odborníků. Času není nazbyt, nikdo totiž neví, kdy a s jakou devastující silou povodeň znovu udeří.

Blogy