Proč EU potřebuje bezpečnější hnojiva

28. února 2017

Včera jsem vystoupil na výboru pro životní prostředí k Nařízení o hnojivých výrobcích s označením CE, kde jsem stínovým zpravodajem stanoviska. Jde o jeden z legislativních návrhů v rámci balíčku k cirkulární ekonomice a stanovuje pravidla pro uvádění hnojivých výrobků na Evropský trh

Zvolená varianta pro návrh koncepce nového Nařízení o hnojivech znamená nepovinnou harmonizaci – tzn. bude na každé společnosti, zda bude chtít uvést na trh hnojivý výrobek, podle tohoto naříze…ní nebo podle příslušné legislativy konkrétní členské země EU. Tento přístup proto ponechává členským státům značnou flexibilitu.

Jedním z hlavních nedostatků existující legislativy je absence limitů kontaminujících látek – některá běžně používaná hnojiva proto mohou představovat problém z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Proto je zásadní, aby mělo nařízení reálný pozitivní dopad na obsah kontaminantů v půdě. Nejdůležitější a nejkontroverznější je návrh Komise na limity kadmia – mezní hodnoty mají být zpřísněny ze 60 mg/kg na 40 mg/kg po třech letech a na 20 mg/kg po dvanácti letech, což sníží rizika z hlediska zdraví a životního prostředí.

Jak již bylo řečeno, tento návrh je součástí legislativního balíčku k cirkulární ekonomice a jeho hlavním smyslem je opětovné využívání surovin, které se v současnosti likvidují jako odpad. Nová legislativa má usnadnit přístup organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotný trh EU. Podmínky pro jejich uvádění na trh tak budou stejné jako v případě hnojiv tradičních, neorganických. Díky tomuto nařízení vzniknou nové tržní příležitosti pro inovativní společnosti a zároveň se omezí množství produkovaného odpadu, spotřeba energie a poškozování životního prostředí.

Česká republika podporuje brzké přijetí tohoto nařízení, které má vstoupit v platnost k 1. 1. 2018.

hnojiva-blue-finalni.pdf

Blogy