Pane ministře, máte to zapotřebí?

12. listopadu 2010

V článku "Novela Občanského zákoníku o bydlení, není klacek na nájemníky" (Právo 11. 11. 2010)" sděluje ministr pro místní rozvoj za VV Kamil Jankovský, že na přípravách této novely důležitého právního předpisu "se prostřednictví připomínek podílely i jednotlivé zájmové skupiny, včetně Sdružení nájemníků....všechny nakonec s návrhem vyslovily souhlas". Lež jako věž, nebo omyl pana ministra? V materiálu předloženém vládě ("Návrh úpravy nájmu bytů formou novely občanského zákonů v části týkající se úpravy nájmu bytů - ust. § §685-716 - variantní řešení-hodnocení dopadu regulace" ) spolu s navrhovanou novelou jsou totiž na straně 27 uvedeny připomínky tzv. konzultačních míst, kde je výslovně uvedeno, že Sdružení nájemníků nesouhlasí se žádnou z předkládaných variant a doporučuje "neuplatnit žádný z návrhů".

Z jakého tedy důvodu je, pokud jde o stanovisko Sdružení nájemníků ČR, v materiálu pro vládu napsáno něco jiného, než tvrdí pan ministr v tisku?

Problém je ovšem mnohem širší. Proč vůbec ministr pro místní rozvoj předkládá novelu zásadního právního předpisu, jakým je občanský zákoník, když ve stejné době předkládá ministr spravedlnosti, kterému toto bezpochyby přináleží více, předkládá novelu nového Občanského zákoníku, z jehož navrhovanými ustanoveními je to, co předkládá ministr pro místní rozvoj, v dosti zásadním rozporu. Jak se v tom mají občané vyznat? Jaké

právní vědomí zakládáme? Jak si vlastně vláda představuje vývoj bytového práva, když každý z ministrů předkládá něco jiného?

Tak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hodlá upravit obč. zákoník tak, že pokud nedošlo k dohodě o výši nájemného mezi nájemcem a pronajímatelem, "rozhodne na návrh pronajímatele nebo nájemce o změně nájemného na místě a čase obvyklé nájemné soud"(§ 696). Naopak návrh Ministerstva spravedlnosti (MS) stanoví, že takovéto změně nájemného soudem může dojít až tehdy, kdy "prováděcí předpis stanoví podrobnosti a postup při zjišťování srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě"(§2088 odst. 2). MMR stanoví, že nájemné lze přiznat od návrhu soudu, z čeho vyplývá, že o takové zvýšení může pronajímatel žádat každého půl roku a soud žádný právním předpisem není vázán. Návrh MS stanoví, že srovnatelné nájemné lze požadovat "pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních 3 letech, nebude vyšší než 20%". Návrh MMR (§689) stanoví, že "pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu".Návrh MS však stanoví, že "nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv (§ 2112). A tak bychom mohli pokračovat. To, že by nebyl "klacek na nájemníky", jak se domnívá pan ministr?

Z uvedeného je zřejmé: vláda a vládní koalice by se měly dobře rozmyslet, než takovýmto nekvalifikovaným způsobem zasáhnou do tak citlivé oblasti, jakým jsou nájemní vztahy za současné situace omezování příjmů, krácení sociálních dávek a tedy okolností, které se dotýkají sociálního postavení statisíců lidí. Něco takového nikdo z nás nemá zapotřebí!

Blogy