Nezodpovědné Nečasovo hazardování s českou vědou

6. října 2011

Krok premiéra Nečase, který v těchto dnech odvolala všechny členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jejíž je sám předsedou, je pro vědeckou obec překvapením jen napůl. Je nutné konstatovat, že premiérovo tvrzení o tom, že RVVI nepracovala dobře, je v podstatě pravdivé. Tento orgán skutečně nepracoval tak, aby napomáhal rozvoji vědy v ČR a to zvláště po odchodu představitelů českého průmyslu z této rady.

Krok premiéra Nečase, který v těchto dnech odvolala všechny členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jejíž je sám předsedou, je pro vědeckou obec překvapením jen napůl. Je nutné konstatovat, že premiérovo tvrzení o tom, že RVVI nepracovala dobře, je v podstatě pravdivé. Tento orgán skutečně nepracoval tak, aby napomáhal rozvoji vědy v ČR a to zvláště po odchodu představitelů českého průmyslu z této rady.

Nemožnost dohody mezi členy RVVI z vysokých škol na jedné straně a členy z Akademie věd ČR na straně druhé při zpracování návrhu státního rozpočtu v kapitole týkající se výzkumu, vývoje a inovací byla zřejmě poslední příslovečnou kapkou pro Nečasovo rozhodnutí.

Přesto však nelze s takto radikálním a náhlým krokem premiéra souhlasit. Důvodů pro tento nesouhlas je více. Prvním z nich je to, že k odvolání došlo v době tvorby státního rozpočtu a právě RVVI má hrát koordinační a iniciativní roli při jeho vytváření v odpovídající kapitole. Kdo bude v letošním roce tuto roli vykonávat? Sestavení a schválení nové RVVI bude trvat jistě několik měsíců, takže nová rada se na procesu vytváření rozpočtu pro rok 2012 jistě podílet nebude. Proto bylo daleko rozumnější přistoupit k postupné rekonstrukci tohoto orgánu, aby jeho funkce zůstala spojitě zachována.

Dalším podstatným argumentem proti premiérovu kroku je skutečnost, že v současné době je hodnocení vědeckých výsledků a s ním spojené financování vědeckých a výzkumných organizací v ČR podle existující metodiky terčem oprávněné kritiky odborné veřejnosti, protože tato metodika není zřejmě objektivní. A právě RVVI je orgánem, který by v nejbližší budoucnosti měl v této metodice zajistit patřičné změny vedoucí k jejímu zdokonalení. Řešení tohoto problému se zřejmě po Nečasově kroku odkládá na neurčito, což je pro českou vědu škodlivé.

Třetím podstatným důvodem je fakt, že stále nejsou jednoznačně vyjasněny priority v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR. V tomto směru existují totiž rozpory mezi odbornou veřejností v akademické sféře na jedné straně a v aplikační sféře na straně druhé. Tyto rozpory je nezbytné co nejrychleji odstranit a právě RVVI musí být ten orgán, který se na tomto odstranění bude podílet nejvýrazněji. Po Nečasově zrušení RVVI se řešení i tohoto problému české vědy odkládá.

Domníváme se, že odvolání všech členů RVVI a tím vlastně faktického zrušení RVVI pro nejbližší budoucnost by se mělo využít pro zhodnocení postavení a úlohy tohoto orgánu v oblasti vědy. Ukazuje se totiž, že tento orgán je jakýmsi zvláštně hybridním orgánem s kompetencemi a povinnostmi odpovídajícími orgánu, který má postavení mezi ministerstvem a poradním orgánem vlády. Místo vytvoření RVVI z nových členů by bylo zřejmě vhodnější vybudovat zcela nový orgán pro řízení vědy v ČR, který by měl jasné povinnosti a kompetence a měl ve vědecké komunitě odpovídající autoritu.

ČSSD kritizuje premiérův krok spočívající v odvolání všech členů RVVI a vyzývá ho urychlené nápravě vzniklé situace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR a zahájení diskuze na téma nahrazení RVVI jiným orgánem s jasnějším postavením ve struktuře státních orgánů.

Blogy