Národní program reforem ČR, aneb ambice pod průměrem EU

3. května 2012

Začátkem dubna byl na Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR diskutován připravovaný Národní programu reforem ČR pro rok 2012, který měl být do poloviny dubna zaslán Evropské komisi do Bruselu. Odpovědnost za jeho zpracování měl Úřad vlády ČR, který také zodpovídal za naplňování Strategie Evropa 2020 na úrovni ČR.

Dovolím si pár poznámek k tomuto nám představenému materiálu, ve kterém jsem se mimo jiné dočetla:

„S ohledem na principy sociálně-tržního hospodářství, k nimž se Česká republika dlouhodobě hlásí, je třeba také přihlédnout k limitům vyplývajícím z respektu k prvkům sociální solidarity, zajištění minimálních životních sociálních standardů občanů a jistot zaměstnanců.“

A dále:

„Reformy se proto nemohou sestávat jen z rozpočtových škrtů, ale především z prorůstových opatření, k nimž náleží i vytváření kvalitních podmínek pro podnikání a rozvoj.“

Jako bývalá členka Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR však musím konstatovat, že veškerá činnost této vlády, je zaměřena na likvidaci zbytku sociálního státu  -  cílenou politikou škrtů.  

Žádná konkrétní prorůstová opatření této vlády jsem dosud nezaznamenala. Neexistence faktické politiky zaměstnanosti i díky uspěchané a chaotické reformě Úřadu práce ČR, přitom ohrožuje právě samotné základy naplnění Strategie Evropa 2020 jako:

  1. Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20 - 64 let minimálně na 75 %;
  2. Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou, nebo vyloučením, nejméně o 20 milionů.

Pokud se nebudou valorizovat důchody s ohledem na inflaci, tak se ČR brzy přestane chlubit nízkou mírou chudoby.  V tomto smyslu rok 2012 bude asi zlomový.

Hlavní náplní tohoto dokumentu je mystické opakování slova konkurenceschopnost ve všech možných pádech. 

Jak ji však dosáhnout, když nečinností vlády, přes veškeré výstrahy a výzvy, je ohroženo čerpání evropských fondů v desítkách miliard Kč.

Pod vládním pojmem konkurenceschopnost se skrývá exportní ekonomika, jejíž hlavním motorem budou nízké pracovní náklady a zrušení veškerých výhod sociálního státu z důvodu  proklamované finanční konsolidace.

S tím nelze souhlasit. Je smutné, že vláda nezvládá zajištění čerpání evropských fondů ani efektivní boj s korupcí. Dle mého názoru tento materiál je příliš obecný a naše ambice pod průměrem EU. Obava ze sankcí při nesplnění cílů by měla být motorem a ne strašákem. 

Blogy