P. Poc: Kohezní politika dostává nový kabát: pomáháme Česku být aktivním hráčem

12. října 2018

Když Evropská komise publikovala návrhy Víceletého finančního rámce a následně návrhy sektorových nařízení, dala definitivně najevo, že unijní pokladna i budoucí národní obálky se po Brexitu mírně srazí. Ne že by se paní Unie do nových finančních šatů nevešla, ale budou chvilku přece jen trochu těsné. Silácké výroky lídrů ze zemí čistých plátců, ani čistých příjemců na sebe nenechaly dlouho čekat. Pro jedny bylo nepředstavitelné, aby menší Unie měla stejně velký nebo dokonce rostoucí rozpočet. Pro druhé bylo předpokládaných 1,27 bilionu eur příliš málo. Pravdu mají ti druzí. Je dost naivní si myslet, že na optimální financování evropského zemědělství, regionálního rozvoje, investic do lidských zdrojů, výzkumu, obrany, školství a mnohého dalšího stačí pouhopouhé 1,11 % unijního HND.

Formování budoucí kohezní politiky je jeden z nejdůležitějších národních zájmů

Komise tedy představila návrh a otěže převzal Evropský parlament. Nastala fáze koordinace v rámci politických skupin. Parlamentní výbory si mezi sebou musely rozdělit téměř padesát legislativních návrhů a vyřešit kompetenční přesahy.

Kohezní či regionální politika je palčivý problém, protože je to stále největší investiční nástroj Unie. Je to 35 % rozpočtu, více než objemná zemědělská politika. Jen v České republice bylo v průběhu posledních 10 let z této kapitoly proinvestováno rekordních 928 miliard korun. Spoluformování budoucí podoby kohezní politiky a jejího tematického zaměření proto považuji za jeden z nejdůležitějších národních zájmů.

Návrh Komise není dokonalý, změny jsou nutné

Škrty navržené Komisí by Českou republiku připravily o 24 % kohezních financí. Vychází to z nových priorit, růstu českého hospodářství i z úprav samotných indikátorů pro financování. Návrh v následujícím programovacím období Česku přiznává částku 42 380 korun na obyvatele.

Ve Výboru pro rozpočet jsem proto podal několik desítek pozměňovacích návrhů. Týkají se nařízení o společných ustanoveních a o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Co požaduji?

Nejprve návrat přinejmenším k výši rozpočtu, který má kohezní politika i nyní, tj. 372 miliard eur. Dále zvýšení evropské míry spolufinancování, které by i nadále mělo být přívětivé regionům a začínat na 85 % pro méně vyspělé regiony. Navrhuji také zrušit transfer z Fondu soudržnosti do Nástroje na propojení Evropy, který by fond nesmyslně oslabil o dalších 10 miliard eur a vyjmout platby jakožto sankční nástroje Evropského semestru. Z praktických důvodů požaduji také zvýšení a prodloužení míry předfinancování, která by měla napomoci snadnější implementaci programů na národní úrovni.

Z montovny evropskou inovativní zemí

Pravděpodobně ještě důležitější je prosadit lepší tematické zaměření budoucí politiky. Požaduji zvětšení prostoru pro digitalizaci, která by se spolu s dopravou měla stát součástí okruhu cíle inovativní evropské transformace. Komise ve svém návrhu rovněž zapomněla na potřebu zvýšit kvalitu a efektivitu veřejné správy, jež je pro inteligentní hospodářskou přeměnu kohezních zemí nepostradatelnou.

Abych zvýšil flexibilitu a možnost reagovat na národní potřeby, navrhl jsem snížit míru povinné tematické koncentrace i možnost investovat do podniků, které sice nejsou malé ani střední, ale realizují projekty v čistě veřejném zájmu, jež by jinak nebyly implementovány. Jedná se například o vysokorychlostní internet, chytré sítě, energetické úspory a mnohé další. Lepší tematické zaměření by nám mělo pomoci stát se inovativní zemí s kvalitní pracovní nabídkou.

S tím je spojeno také zvýšení schopnosti naší země obstát v evropské konkurenci. Mám tím na mysli schopnost zajistit si financování řízené na evropské úrovni, které by velmi pomohlo kupříkladu rozvoji české vědy. Čerpání z centrálně řízených programů nesmí zůstat výlučnou aktivitou těch vyspělejších. Nesmíme se spoléhat pouze na národní obálky, jak tomu bylo víceméně dosud. Rozpočet komunitárních programů se totiž zvětšuje a financování pomocí národních obálek v rámci koheze naopak časem zanikne.

Sebevědomé Česko znající hodnotu integrace

Vynakládám a budu vynakládat maximální úsilí na to, aby čeští občané v novém programovacím období z kohezní politiky profitovali co nejvíce. Stejně tak, jak by to koneckonců měli dělat i mí kolegové z ostatních členských zemí. Budu nám všem pořád připomínat, že Evropská unie není pouhým synonymem k evropským dotacím. Je to seskupení zemí, které sdílí určité hodnoty, poskytuje možnost se vyjádřit a ovlivnit dění na celém kontinentu, a k jehož členství vedla dlouhá cesta. Nesmíme proto zkracovat naše vidění jen na délku cyklostezky vedoucí z Lhoty do Lhotky a zejména nesmíme zapomínat na to, že je třeba pohlížet na naše členství v širším obraze.

Blogy