K historii nadačního fondu Zdravotník

5. dubna 2012

Začínám od konce : na řádném zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 12.3.2012 byl předložen návrh na zrušení nadačního fondu, který figuroval pod zkráceným názvem Zdravotník.

Fond měl takřka jepičí život, neboť byl uveden tzv. do provozu v říjnu 2010, kdy byla výběrovým řízením ustavena do funkce tajemnice paní Lucie Sýkorová. Předsedkyní správní rady se stala faktická zakladatelka tohoto fondu Milada Emmerová, která působila do září 2010 ve funkci hejtmanky Plzeňského kraje. Z této funkce spontánně odstoupila po znovuzvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ( květen 2010), neboť zastává názor, že „na dvou židlích nelze sedět“. Nejde vyloučit, že tento krok byl jedním z těch, které osudově ovlivnily další existenci Nadace.

Více než deset oslovených firemních šéfů na podzim 2010 plně chápalo snahy této iniciativy : finančně podpořit ty budoucí zdravotní sestry a lékaře, kteří by byli na oplátku ochotni nastoupit po ukončení studia do zdravotnické praxe tam, kam krajské zdravotnictví aktuálně potřebuje. O tomto záměru byli informováni ředitelé středních i vyšších zdrav.škol a samozřejmě pan děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc.MUDr.Boris Kreuzberg,CSc. Nebyla vynechána ani paní rektorka Západočeské univerzity v Plzni, poněvadž i zde existují studijní obory se vztahem ke zdravotnické činnosti.

Po Novém roce 2011 však došlo k fatálním okolnostem : došlo nejen k prohloubení hospodářské recese, ale  objevilo se hnutí „Děkujeme, odcházíme“ , kdy mnoho lékařů z našich, především krajských nemocnic, vyslalo směrem k občanům jisté upozornění, které představovalo jejich případný  odchod ze stávajícího  systému zdravotnictví, nejspíše do zahraničí.

A tak kromě Lesů České republiky všichni ostatní slibující donátoři od svých slibů mlčky upouštěli…. Přes poctivé snahy ze strany vedení fondu Zdravotník a přes  pomoc pana hejtmana Chovance nedošlo k naplnění poslání fondu, a tak jeho zakladatelka, poslankyně Milada Emmerová, navrhla v létě 2011 panu hejtmanovi jeho zrušení. Prostě a jasně : tzv. „péče o lidské zdroje“ v oblasti krajského zdravotnictví selhala. Nebyla dostatečně pochopena s ohledem na budoucnost. Nebyla doceněna skutečnost, že především nový klatovský monoblok může být nazýván „nemocnicí“ jen tehdy, když bude provozován s dostatečným počtem schopných odborníků ve všech plánovaných medicínských oborech. Jedině pak se naplní i současné předpoklady Zdravotnického holdingu, a.s. Jedině pak vznikne moderní nemocnice s plně kvalifikovanou zdravotní péčí ! V krajním případě budou požádáni zdravotničtí důchod – ci/kyně, aby se zapojili. Poněvadž prosperující zdravotnictví je jejich „srdeční“ záležitost. Profesní morálka a etika  utvářela jejich seniorskou moudrost, a to je vždy rozhodující. U nich nejsou peníze až na prvém místě…..

Blogy