Je opravdu v Grantové agentuře ČR všechno v pořádku?

27. listopadu 2012

Dne 18. října 2012 se konala při příležitosti předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR (GAČR) přednáška člena předsednictva prof. MUDr. Cyrila Höschla, která byla nazvána „Mýty a fakta o Grantové agentuře“. V této přednášce C. Höschl hovořil o činnosti GAČR s důrazem na postupy aplikované při výběrových řízeních vědeckých projektů podávaných k této agentuře. Z jeho vyjádření vyplynulo, že tyto postupy jsou transparentní a korektní. Věnoval se i některým kritickým názorům, v rámci nichž je zpochybňována transparentnost těchto řízení. Konstatoval, že až na některé detaily jsou tyto kritické názory neoprávněné. V závěru řekl, volně citováno, že se vždy najdou kverulanti, kteří budou činnost GAČR kritizovat za každou cenu. Tato vyjádření C. Höschla jsou až příliš ovlivněna jeho pozicí v čele GAČR.

Myslím si, a nejsem zdaleka sám, že v transparentnosti výběrových řízení této grantové agentury existují jisté nezanedbatelné problémy. Prvním z nich je následující skutečnost.  Podstatný vliv na přijetí předložených projektů k financování, tj. na získání tzv. grantů, mají komise nazývané panely složené z vybraných českých odborníků v daném oboru. Členové panelů (panelisté) však mohou podávat projekty do veřejné soutěže v GAČR a velmi často se stává, že jejich projekty jsou posuzovány panely, v nichž sami působí. To ve většině jiných zemích není možné. Představitelé GA ČR tuto skutečnost zdůvodňují tak, že pokud by panelisté nemohli podávat projekty i v době své působnosti v panelu, přední odborníci v ČR by neměli zájem o práci v nich. Tento názor lze akceptovat. Je však nutné zajistit a doložit, že tito panelisté nejsou při přidělování grantů určitým způsobem zvýhodňováni a že tak nedochází k případnému korupčnímu jednání. Údaje o tom, jaká je úspěšnost panelistů ve srovnání s jinými navrhovateli při získávání grantů na projekty se však doposud z GAČR nepodařilo získat (existují jakési odhady, které však nebyly ze strany GAČR  nikdy přesvědčivě prokázány). Vedení GAČR chce otupit hroty kritiky týkající se tohoto problému tím, že projekty panelistů budou v budoucnosti posuzovány zahraničními experty.  Na první pohled je to dobrý nápad, ale při jeho podrobnějším zvážení zjistíme, že  jeho aplikace v praxi způsobí nedodržení stejných podmínek pro všechny uchazeče o granty, tj. že pro panelisty budou podmínky jiné než pro ty ostatní. Někdy se totiž stává, že v důsledku neznalosti podmínek pro realizaci výzkumu v ČR jsou zahraniční odborníci při posuzování českých projektů přehnaně nároční nebo naopak příliš benevolentní.

Druhým vážným problémem týkajícím se transparentnosti výběrových řízení v GA ČR je fakt, že při současných postupech používaných v těchto řízeních může vznikat nerovnost v podmínkách  hodnocení projektů podaných navrhovateli z institucí, z nichž pocházejí panelisté a navrhovateli z institucí, které své zastoupení v panelech nemají. Objevují se názory, že navrhovatelé z pracovišť panelistů jsou při získávání grantů zřetelně úspěšnější než navrhovatelé z ostatních pracovišť a to v důsledku možné protekce. Tyto názory jsou zatím jen v oblasti dohadů ať už oprávněných či ne a to proto, že i v tomto případě nebyla doposud GAČR ochotna prezentovat kvantitativní údaje o vzájemné relaci úspěšnosti těchto dvou skupin navrhovatelů.

Je otázkou, proč GAČR doposud kvantitativní údaje spojené s výše uvedenými dvěma problémy nezveřejnila.  Obává se snad  předsednictvo GAČR, že by tyto údaje jen kritické hlasy posílilo? Mimochodem, prohlášení představitelů GAČR, že panelisté a navrhovatelé z institucí panelistů musí být nutně při získávání grantů úspěšnější, protože panelisté jsou vybíráni z těch nejlepších  pracovišť v ČR, je poněkud demagogické. Prakticky ve všech vědních oborech  je špičkových pracovišť v ČR více a  nejsou to  jen ty, z nichž jsou momentálně  panelisté. 

Předcházející dva problémy v transparentnosti výběrových řízeních v GAČR by bylo možné alespoň do určité míry odstranit, kdyby  projekty všech uchazečů o granty byly posuzovány pouze zahraničními panelisty nebo alespoň  smíšenými panely tvořenými českými i zahraničními odborníky. Státní rozpočet by tato změna zatížila zanedbatelně a úroveň výběrových řízení v GA ČR by se tím značně zlepšila.

Blogy