Vláda nemůže armádu zneužívat jako stávkokaz

ČSSD zásadně odmítá to, aby vláda P. Nečase dále zvyšovala napětí ve společnosti a na stávku nespokojených zaměstnanců reagovala nasazením armády. Údajnou vládní reakcí na připravovanou čtvrteční stávku odborů má být totiž nasazení asi 150 armádních autobusů, jež mají nahradit některé vlakové spoje, které v rámci stávky nevyjedou na tratě.

Jan Hamáček

Jsem přesvědčen, že tento krok, který má v očích vlády zřejmě nahradit vlastní neschopnost sociálního dialogu, je naprostým zneužitím armády. Premiér Nečas by neměl ozbrojené síly státu zatahovat do politického sporu mezi vládou a odbory.

Jsem navíc přesvědčen, že pokud by se vláda skutečně vydala touto cestou, bude se s vysokou pravděpodobností pohybovat mimo rámec zákona o ozbrojených silách ČR. Ten totiž ve výčtu úkolů armády rozhodně nemluví o stávce.

Konkrétně § 14 tohoto zákona úkoly armády vyjmenovává takto:

(1) Armáda plní úkoly uvedené v § 9 a 10 (obrana a mezinárodní spolupráce) a dále ji lze použít:
a) ke střežení objektů důležitých pro obranu státu,

b) k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování ochrany státních hranic nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie anebo ochranné služby, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 11) a to na dobu
nezbytně nutnou,

c) k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí,

d) k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,

e) k letecké přepravě ústavních činitelů,

f) k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,

g) k zabezpečení letecké činnosti pro vlastní potřeby,

h) k zajištění letecké služby pátrání a záchrany,

i) k zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády


Odstavec i) je dále upraven § 24, který specifikuje Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády následovně:

§ 24 Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády

Na základě rozhodnutí vlády se armáda použije:

a) k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci,

b) k zabezpečení letecké dopravy sportovců a umělců reprezentujících Českou republiku v zahraničí a občanů ze zahraničí, kteří se ne z vlastní viny nemohou dopravit zpět do České republiky.

Upozorňuji premiéra Nečase, že armáda není majetkem vlády. Stejně tak platí, že stávka odborů není živelnou ani jinou pohromou, nýbrž ústavou garantovaným právem. A jestliže příslušníci ozbrojených sil nemají ze zákona právo na stávku, nelze je zneužívat jako stávkokaze.

Vláda zároveň dává jasně najevo, jakým směrem nás chce vést. Jediným nedávným případem, kdy byla armáda využita v případě stávky v dopravě, jsou Filipíny.

 

Jan Hamáček, stínový ministr obrany za ČSSD

Blogy