Stanovisko stínového ministra dopravy k žádosti o souhlas s prodejem majetku SŽDC

Ministerstvo dopravy ČR má na dnešním jednání vlády předložit žádost SŽDC o souhlas s prodejem majetku, který je definován jako nepotřebný, a to v uceleném souboru č. 18 ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Uvedený majetek prošel řádnou procedurou prokazování nepotřebnosti a Správní rada SŽDC vyslovila souhlas s jeho prodejem na svých zasedáních v dubnu a květnu 2009.

Roman Onderka

Z uvedeného vyplývá, že Vláda ČR dostává tento materiál k projednání po dvou letech, což ukazuje na nefunkční systém prodeje majetku, neboť po uvedeném období určitě dochází ke změnám stavu uvedených nemovitostí. Proto je také v materiálu zmínka o případném odstoupení od smlouvy u schválených nabyvatelů, pokud se tito nepřihlásí do šedesáti dnů.

Je rovněž zarážející, že některé žádosti o prodej tohoto zbytného majetku jsou evidovány na SŽDC po dobu až deseti let.

SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří železniční dopravní cestu, a také s majetkem, který je definován jako nepotřebný pro činnost této organizace. Je bezesporu jedním z úkolů této organizace nakládat i s tímto majetkem efektivně a hospodárně tak, aby zbytečně nechátral, a tím neztrácel na své hodnotě. Z tohoto důvodu je třeba urychlit jeho další prodej, pokud se jedná o majetek nepotřebný i z hlediska výhledového a jeho nepotřebnost byla řádně prokázána, o čemž jako stínový ministr nepochybuji.

Další neméně závažnou otázkou je uvedení do souladu majetkových vztahů mezi SŽDC a Českými drahami, což je podmínka nutná pro další koncepční a systémové řešení.

Jako stínový ministr dopravy za ČSSD navrhuji novému vedení resortu a SŽDC připravit koncepci majetkového podnikání se zbytným majetkem ve správě SŽDC tak, aby v maximální míře zefektivnil další postup při řešení prodeje majetku mnohdy zchátralého a generujícího další finanční prostředky na jeho údržbu a likvidaci. Dále navrhuji maximálně zefektivnit a urychlit jeho prodej případným zájemcům a zároveň zvýšit ekonomický přínos k hospodaření uvedené organizace. Jsem připraven uvedené kroky konstruktivně podpořit, neboť jsou v zájmu české železnice jako celku.

 

Roman Onderka, stínový ministr dopravy za ČSSD

Blogy