Programové prohlášení vlády České republiky

27. června 2018

Ve středu 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky.

Preambule a zásadní priority vlády

Hnutí ANO, jako vítěz parlamentních voleb, předstupuje před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky s návrhem menšinové vlády, která se bude řídit tímto programovým prohlášením. Menšinová vláda hnutí ANO je v současnosti řešením, které reflektuje demokratickou vůli občanů České republiky a aktuální rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Tuto menšinovou vládu navrhujeme především za účelem odblokování povolební situace a z tohoto důvodu přicházíme s programovým prohlášením vlády, které obsahuje průniky programů všech stran ve sněmovně. Věříme, že tento postup má šanci získat dostatečnou podporu, neboť doufáme, že ostatní demokratické strany chtějí plnit program, kvůli němuž byly zvoleny do Poslanecké sněmovny. Proto předkládáme takové programové prohlášení, které obsahuje relevantní priority stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a chceme požádat opozici, aby toto programové prohlášení vlády podpořila a naši vládu tolerovala.

Naši občané žijí v bezpečné zemi, a to je dnes hodnota, kterou se nemůže mnoho okolních zemí pochlubit. Vláda ve svém úsilí zajistit bezpečnost a ochránit zemi před nejrůznějšími útoky zvenčí nepoleví, a proto budeme i nadále posilovat naši obranyschopnost a vnitřní bezpečnost. To bylo ostatně úplně prvním krokem této vlády: Na Evropské radě jsme již zásadně vystoupili proti nelegální migraci a uprchlickým kvótám.

Jedním ze zásadních cílů této vlády je boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované řešení není efektivní a rozděluje Evropu. Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci EU a spolu se zeměmi V4 a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva selekce a výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi EU, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy EU.

Vládní prohlášení naší vlády se soustřeďuje na realizaci šesti hlavních strategických směrů rozvoje naší země. Chceme jím posunout ekonomiku a celou společnost na novou trajektorii, která by měla zaručit, aby naše země obstála v evropské ekonomice a v měnícím se světě.

Nechceme o tom, co nás v budoucnu čeká, vést pouze diskuse, ale chceme udělat vše proto, abychom se měli lépe, a také chceme předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku. Prostě mysleme i na budoucnost a nežijme jen dneškem. Odložme spory, které tak oslabují naši společnost v posledních letech, a uvědomme si, že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat.

Proto jsme vybrali hlavní směry, kde chceme v příštích čtyřech letech dosáhnout znatelného pokroku. Přirozeně, že horizont těchto projektů překračuje horizont příštího volebního období. Víme, že v té době vše nevyřešíme, ale chceme nastoupit tuto cestu.

 

Jaké jsou hlavní strategické směry

 1. V prvé řadě je to Digitální Česko.
  Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.

  Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

  Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi.

 2. Chceme být v Evropě vidět.
  Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb. Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit, a k tomu využijeme služeb České pošty pro ty občany, kteří internet nemají. Elektronizace musí být všude, kde je to možné – daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd.

 3. Sestavíme strategický investiční program.
  Musíme důrazněji hájit své zájmy ve sjednocující se Evropě. Jde nejen o imigrantské kvóty, které odmítáme – a o tom chceme přesvědčit své partnery. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit. Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, nicméně i nadále respektuje přijaté závazky.

 4. Chceme důchodovou reformu. 
  V prvé řadě předložíme nový zákon o liniových stavbách, který bude podporovat výstavbu a neumožní obstrukce. To je alfa a omega.

  Naším záměrem je stavět dálnice, obchvaty měst. Začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží – ve světě jsou nádraží moderní infrastrukturou, která slouží celému městu – jsou zde obchody, občanská vybavenost – a u nás často bohužel špinavé budovy, které hyzdí město.

  Musíme připravit výstavbu nových bloků pro jaderné elektrárny. Investiční pobídky poskytneme jen výjimečně pro akce s vysokou přidanou hodnotou.

  Potřebujeme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy, které technologicky zaostávají.

  Samospráva, ve spolupráci s vládou, musí budovat byty pro mladé rodiny i seniory.

  Musíme začít s rekonstrukcemi památkových objektů ve všech regionech a přitáhnout tak turistický ruch i mimo hlavní centra.

  Budeme hledat řešení pro zlepšení situace hospodářsky problémových regionů napříč jednotlivými resorty.

 5. Chceme začít s reformou státu. 
  To znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.

  Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem. 

  Ve spolupráci se Svazem měst a obcí projednáme výši příspěvku na výkon státní správy.

  Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce – nové pracovní síly i posílení motivace k práci.

  Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, přípravy učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol.

  Potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví a rozvoj jeho kapacit.

  Nově koncipujeme rozvoj sportu jak vrcholového, tak i masového.

  Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí.

 6. Posílíme naši bezpečnost.
  Zvyšování výdajů na obranu bude probíhat za vyšší účasti našich firem – dodávky výzbroje, munice atd.

  Vnitřní bezpečnost bude založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení – policie a hasiči profesionální i dobrovolní.

  Prioritou je pro nás zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie.

  Zvýšíme stupeň domácí potravinové soběstačnosti.

  Budeme chránit půdu jako základ našeho přírodního bohatství před záborem a erozí.

  Potřebujeme co nejvíce udržet vodu v krajině.

  Domácí suroviny budeme chránit a zpracovávat tak, aby byl efekt pro stát co nejvyšší.

Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.

Ve snaze nalézt maximální možný konsenzus je vláda připravena do plnění priorit vlády a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice, zástupce sociálních partnerů, profesní a zájmová sdružení a organizace i územní samosprávy. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná.

Vláda bude pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery. Chceme naslouchat názorům podnikatelských svazů, které často přicházejí s racionálními názory na zlepšení práce státních orgánů. Partnerem jsou pro nás samozřejmě i zaměstnanci a jejich odborové organizace – jejich názor je důležitou zpětnou vazbou pro kroky vlády.

Pevně věřím a doufám, že poslanci všech parlamentních stran překonají marginální rozpory a pomohou vytvořit a zajistit fungování vlády, která bude pracovat v zájmu občanů České republiky podle jejich preferencí a jasně projevené politické vůle.

Za vládu České republiky
Andrej Babiš

Programové prohlášení vlády - červen 2018

Blogy