P. Dolínek: Obce by mohly získat lepší přístup ke státnímu majetku

24. května 2019

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) navrhl novelizaci zákona o majetku České republiky. Cílem jeho návrhu je, aby byl majetek, kterého se stát zbavuje, nabídnut přednostně obcím, na jejichž území se nachází. V současnosti se o něj mohou obce ucházet pouze v soutěži se soukromými subjekty.

„Obce by v řadě případů měly pro nemovitosti využití ve veřejném zájmu. Musí ale s veřejnými prostředky nakládat s péčí řádného hospodáře, což jim znemožňuje konkurovat cenám, které v dražbě nabídnou soukromé subjekty. Můj návrh by jim dal právo majetek, pro který nemá žádná státní instituce využití, získat bezplatně či za cenu stanovenou odhadcem,“ vysvětlil Dolínek.

O státní majetek, který nemá konkrétní využití, se stará Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Každou nemovitost, kterou převezme například od některého z ministerstev či jiných státních organizací, musí úřad zařadit do centrálního registru administrativních budov, jehož prostřednictvím ji přednostně nabízí jiným organizačním složkám státu. Pakliže se nenajde zájemce, může ji úřad nabídnout ve prospěch fyzických či právnických osob.

Trvale nepotřebný majetek může podle zákona ÚZSVM nabízet k prodeji zejména formou veřejné dražby, výběrového řízení s aukcí a elektronickou aukcí. ÚZSVM může také přenechat nemovitou věc do užívání formou výběrového řízení na pronájem nebo pacht. Obec, v jejímž katastrálním území se předmětný majetek nachází, se musí v případě zájmu o majetek zúčastnit jedné z výše uvedených možností společně s dalšími fyzickými a právnickými osobami.

Dolínek navrhuje, aby byl mezi organizační složky státu, kterým je takový majetek nabízen přednostně, a fyzické a právnické osoby, jimž je za předpokladu nezájmu o tento majetek ze strany organizačních složek státu nabízen posléze, včleněn mezistupeň, kdy by byl takový majetek před tím, nabídnut obci, v jejímž katastrálním území se nachází.
Navrhovaná právní úprava umožňuje státu, aby stanovil jasné podmínky pro bezúplatný převod. Může jít například o podmínku využití pro konkrétní účely např. sociální, vzdělávací či zdravotnické, jež by byla uvedena ve smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi státem a obcí a kterou by tak obec při nakládání s tímto majetkem v budoucnu musela plnit.

„Nemovitosti můžou obce využít třeba i pro bytové účely a tím zlepšit situaci v oblasti dostupného bydlení v daném regionu. Těch možností je celá řada. V každém případě ale považuji za důležité, aby se obce k nemovitostem mohly vůbec dostat,“ vysvětlil Dolínek.

Blogy