ČSSD aktuálně k situaci v českém zdravotnictví:

11. října 2019

Česká strana sociálně demokratická věří, že zájmem společné koaliční vlády je zlepšit stav v českém zdravotnictví. Jde o to nejcennější, o lidské zdraví, a proto musí jít stranou jakékoliv politické neshody.

Aktuální situace ve zdravotnictví je složitá. Rádi bychom shrnuli současné problémy ve zdravotnictví a prezentovali představu ČSSD o financování zdravotnictví v roce 2020.

Celkovou situaci ve zdravotnictví ovlivňuje několik faktorů. Mezi hlavní je třeba započítat oprávněný růst mezd a poměrně razantní nárůst ostatních nákladů jako jsou například energie nebo stavební práce. Nezanedbatelným faktorem se v poslední době stává i inflace

Ambulantní sféra je s výjimkou domácí a hospicové péče poměrně stabilizovaná a kromě mezd středního zdravotnického personálu nemá potřebu dalšího nárůstu finančních prostředků.

Zcela jiná je situace v oblasti lůžkové péče. Navzdory obecně rozšířenému názoru, že na rok 2019 se poprvé poskytovatelé péče dohodli na úhradové vyhlášce, ve skutečnosti nemocnice ustoupily nátlaku pojišťoven. Pokud by nemocnice návrh neakceptovaly, úhradová vyhláška by pro ně byla ještě nevýhodnější.

Paradoxně se do největších problémů dostaly nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR, které tvoří cca 50 % objemu veškeré lůžkové péče. Podle našich dostupných informací se celkový objem jejich závazků po splatnosti blíží 5 mld. Kč, přičemž distributoři léků dramaticky vymáhají své pohledávky, mnohdy i více než rok po splatnosti. Obáváme se, že se může opakovat situace z roku 1997, kdy stály některé velké nemocnice před krachem.

Námi odhadovaný propad výnosů všech lůžkových zařízení (tj. nemocnic, LDN, OLÚ a psychiatrických nemocnic) lze odhadnout na 3 mld. Kč. Vycházíme přitom z dat AN ČR, AČMN, asociací krajských nemocnic i z dat poskytovatelů domácí lůžkové péče.

Co se týče domácí a hospicové péče, situace je velmi špatná hlavně v oblasti odměňování. Platy sester v domácí péči jsou maximálně na 50 % platů sester v nemocnicích a hrozí totální kolaps těchto služeb, který by se okamžitě projevil v dramatickém zvýšení nároků na péči v nemocnicích a v LDN. Podle asociací působících v této oblasti je nezbytné posílit financování těchto služeb o 1 mld. Kč.

Za ČSSD vnímáme jako zásadní zajistit a vyřešit následující:
1. uhradit ztrátu z roku 2019 ve výši 3 mld. Kč
2. zvýšit tarify o 6 %, tak jako tomu bylo u ostatních státních zaměstnanců. Když započítáme vliv zrušení tabulky číslo 1, včetně slíbeného navýšení min. 1500 Kč pro každého v tomto případě nezdravotníka a dále vezmeme-li v úvahu vliv průměrného zvýšení mezd zdravotníků (ostaršování, zvyšování kvalifikace apod.), je nutné počítat s celkovým nárůstem mezd o 10 % čili o 9,5 mld Kč.
3. pokrytí ostatních nákladů (investice, ceny léků včetně vstupu nových na trh, nárůst péče v rámci tzv. § 16 apod.), přičemž vycházíme z předpokladu, že tyto náklady tvoří ve zdravotnických zařízeních 40 % až 50 % veškerých nákladů, dohromady 6 mld. Kč
4. pokrýt předpokládanou míru inflace, která podle prognózy MF ČR bude v roce 2020 2,2 % tj. 2 mld. Kč.

Celkový požadovaný nárůst úhrad by tedy měl být podle našich představ 21,5 mld. Kč. V této chvíli úhradová vyhláška, tak jak byla prezentována na vládě, slibuje nárůst o 8,5 mld.Kč. Dalších 6 mld.Kč slíbil ministr zdravotnictví mimo úhradovou vyhlášku, což je pro nás naprosto nepřijatelné, neboť by tyto peníze nebylo možné kontrolovat a mohlo by docházet k účelovému dotování pouze vybraných nemocnic. Pokud tedy zahrneme těchto 6 mld. do úhradové vyhlášky, a znovu zdůrazňujeme, že na tom trváme, je nárůst úhrad pro veškerou lůžkovou péči 14,5 mld. Kč, což odpovídá nárůstu o 8,5 %. Podotýkáme, že nárůst úhrad v roce 2019 oproti roku 2018 dělá 15 mld. Kč, čili cca 10 %.

Z výše uvedeného souhrnu jasně plyne, že navrhujeme zvýšení úhrad do nemocnic a pro domácí péči pro rok 2020 o dalších 7 mld. Kč. Z našeho pohledu se jedná o požadavek realistický a lze jej bez problémů pokrýt ze zůstatků na základních fondech zdravotní péče všech zdravotních pojišťoven. Z údajů dohledatelných na webu Ministerstva zdravotnictví dále plyne, že zůstatky na všech fondech zdravotních pojišťoven se za prvních 8 měsíců letošního roku zvýšily z 47,7 mld. Kč na 57 mld. Kč. Pokud vezmeme jen základní fond zdravotní péče, ze kterého se nesmí hradit nic jiného než zdravotní péče, tak vidíme nárůst z lednových 20,7 mld. Kč na srpnových 23,3 mld. Kč.

Abychom předešli diskusím o rezervách pojišťoven pro případnou krizi, je třeba konstatovat, že rezervní fond pojišťoven, který je na tyto účely určen, stoupl z 11,2 mld. Kč v lednu na 16,6 mld. Kč. v srpnu a je v této chvíli naplněn více, než předpokládá platná legislativa. Z tohoto vývoje lze dovodit, že i kdyby došlo k navýšení úhrad lůžkové péče o dalších 6 mld. Kč, zůstatky pojišťoven na všech fondech dále porostou.

Tyto návrhy ČSSD diskutujeme s naším koaličním partnerem ANO a chceme hledat shodu, jak co nejlépe zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro pacienty.

Blogy