Oranžová kniha - Sociální politika

Programové pilíře pro rok 2010

„OFENZIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍ POLITIKA JSOU A BUDOU PROGRAMOVOU PRIORITOU ČSSD“

Ing. Zdeněk Škromach

Místopředseda ČSSD a stínový ministr práce a sociálních věcí
Praha, 30. ledna 2010

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A POMOC NEZAMĚSTNANÝM

- KLÍČOVÉ CÍLE V ÚSEKU PRÁCE A ZAMĚSTNANOSTI:

- „Ofenzivní politiku zaměstnanosti“ dosáhneme:
- Vytvářením, případně zachováním pracovních míst, která lze lidem nabízet - s  důrazem na „dobrá pracovní místa“, která jsou perspektivní pro rozvoj pracovníka a zároveň státu, která poskytují dobré sociální zázemí
- Zaměstnatelností, tj. zvýšením předpokladů uchazečů o práci - zaměřeno na kvalifikační a rekvalifikační programy, podporu spolupráce se školami i zaměstnavateli

- KLÍČOVÉ CÍLE V ÚSEKU POMOCI NEZAMĚSTNANÝM:

- Rozšíření programů dlouhodobých rekvalifikací s důrazem na rekvalifikace u zaměstnavatelů
- Podpora aktivačních programů
- Zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku
- Rozšíření programů pro sociální skupiny znevýhodněné na pracovním trhu

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT

- ČSSD bude usilovat o zachování a další rozvoj průběžných systémů veřejného sociálního pojištění, které představují jediný dlouhodobými zkušenostmi a vývojem prověřený univerzální systém.
- Jen tento systém je schopný zajistit dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a účinně chránit společnost před růstem chudoby v těchto sociálně obtížných situacích a  před dodatečnými výdaji nutnými pro eliminaci jejich nejhorších forem.
- V oblasti důchodového pojištění ČSSD usiluje o přiměřené důchody pro všechny pojištěné osoby a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců.
- Počítáme se zajištěním náhradového poměru na úrovni 74 % k průměrné čisté mzdě a se zavedením minimálního důchodu ve výši 1,2 násobku životního minima. Výdaje na důchodové pojištění chceme postupně zvyšovat tak, aby dosáhly v roce 2025 nejméně 10,6 % HDP.
- ČSSD bude usilovat o to, aby pokračování důchodové reformy v České republice bylo výsledkem politické dohody parlamentních politických stran realizované po projednání jejích hlavních principů se zástupci zaměstnanců a  zaměstnavatelů.

SOCIÁLNÍ STÁT PŘÁTELSKÝ K RODINÁM S DĚTMI

- ČSSD chce podpořit především narození prvního dítěte, a to jak jednorázově prostřednictvím vyššího porodného, tak vyšším přídavkem na  děti.
- ČSSD bude především prosazovat zřizování veřejných zařízení péče o děti s ohledem na vysokou a odbornou kvalitu této péče, a to  prostřednictvím účelově vázaných dotací od státu pro kraje a obce.
- Do péče o rodinu patří i záměr ČSSD hledat cesty pomoci rodinám s dětmi školního a staršího věku. ČSSD bude např. podporovat finančně dostupné volnočasové aktivity pro školní děti a družiny.
- ČSSD navrhne způsob finanční podpory pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením formou stipendií či grantů, slev pro studenty či rodiny atd.
- Zlepšíme systém sociálních dávek pro rodiny s dětmi. Co se týče přídavků na děti, chceme znovu navázat jejich výši na částky životního minima a rozšířit jejich výplatu na úroveň průměrné rodiny: na první dítě dvojnásobek, na druhé 1,5 násobek a na  třetí a další 0,5 násobek jejich stávající výše upravené podle inflace.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA

- HLAVNÍ CÍLE ČSSD V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSOU:

- Umožnit uživateli zapojení do běžného života, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje
- ČSSD preferuje péči o zdravotně znevýhodněné jedince v rodinném prostředí, pokud je to možné
- Pokud zdravotní stav uživatele péči v rodině neumožňuje, zajistit mu důstojné prostředí a zacházení
- Zajistit právo na svobodné rozhodnutí uživatele, jakou službu si zvolí podle svých individuálních potřeb

- DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ ČSSD:

- Zabezpečit přístup k sociálním službám, zejména terénním, které musí být dosažitelné i mimo velká města
- Je třeba zvýšit mzdy sociálních pracovníků
- Pomocí rekvalifikací je zaměstnání v sociálních a zdravotních službách možné využít k podpoře zaměstnanosti, zejména u žen nad 50 let

SOCIÁLNÍ ÚLOHA STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ

- Prostřednictvím představitelů a představitelek ČSSD v krajích a  obcích je třeba prosazovat sociálně demokratickou sociální politiku. Je  nutné přitom vycházet z pravomocí a povinností, které obce a kraje vůči občanům mají už dnes, ale mnohdy je neplní.

- DLE ČSSD BY STÁT A KRAJE MĚLY:

- Prosazovat priority v sociální oblasti prostřednictvím rozvojových koncepcí a programů a na ně účelově vázaných finančních prostředků
- Zaměřit své finanční pobídky také na podporu rodinné politiky včetně veřejných služeb pro děti
- Mapovat poskytování sociálních služeb, provádět kontroly jejich kvality a garantovat jejich dostupnost na základě potřeb uživatelů

- OBCE BY MĚLY:

- Vytvářet za účelem komunitního plánování sdružení obcí
- Úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem pomoci potřebným
- Starat se o své sociálně potřebné včetně práce s problémovými rodinami tak, aby docházelo k minimalizaci odebírání dětí do ústavní péče ze  sociálních důvodů
- Řešit bezdomovectví svých obyvatel
- Budovat sociální bydlení

OFENZIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍ POLITIKA

- Je efektivní investicí, která zajišťuje dlouhodobou prosperitu a soudržnost celé společnosti.
- Jedině ona je schopna zajistit všem občanům naší země rovný přístup k  životu prožitému důstojně ve všech fázích životního cyklu.
- A právě proto byla, je a i nadále bude jednoznačnou programovou prioritou ČSSD.

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language