CVVM: Vítězem voleb by byla ČSSD se ziskem 34 procent

22.12.2011 Stranické preference a volební model v prosinci 2011

Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou v každé tiskové

zprávě uváděny stranické preference, které vypovídají o sympatiích k politickým stranám

v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo

nevědí, koho by volili. Druhým publikovaným údajem je volební model, který uvádí

předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební

model CVVM vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb

chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez

nerozhodnutých a nevoličů.

 

I. ÚČAST VE VOLBÁCH

Na otázku „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel

byste volit?“ odpovědělo kladně 54 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“

26 % a „spíše ano“ 28 %), 38 % záporně („spíše ne“ 11 %, „rozhodně ne“ 27 %).

Zbytek dotázaných (8 %) zvolil odpověď „neví“. Ze získaných dat tedy vyplývá, že

deklarovaná volební účast je v současné době nižší než byla reálná účast v posledních

parlamentních volbách v květnu 2010 (62,6 %).

 

II. AKTUÁLNÍ STRANICKÉ PREFERENCE

Všem dotázaným s volebním právem, kteří účast ve volbách nevyloučili (tj. kromě těch,

kteří odpověděli, že se voleb „rozhodně“ nezúčastní), byla položena otevřená otázka

(bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za

předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny.∗ Strukturu

získaných odpovědí přináší přehled v grafu 1.

 

Stranické preference představují aktuální rozložení sympatií k politickým stranám v celé

společnosti a nelze je zaměňovat s předpovědí reálného volebního chování, resp.

volební prognózou. Při interpretaci stranických preferencí je nutno brát zřetel na to, že

do souboru jsou zahrnuty i přibližně dvě pětiny populace, která k žádné straně

neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb (viz graf 1).

 

III. VOLEBNÍ MODEL

Volební model vychází z aktuálních stranických preferencí a simuluje reálné rozvržení

voličských hlasů v hypotetických volbách (viz graf 2). Do souboru (N=479) jsou

zařazeni pouze ti dotázaní, kteří deklarovali volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by

se voleb zúčastnili (tj. v dotazu na volební účast zvolili varianty „rozhodně ano“ a „spíše

ano“). Volební model tedy nezahrnuje respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit

nebo nevědí, zda se jich zúčastní (varianty „spíše ne“, „rozhodně ne“ a „neví“).

Graf : Volební model (prosinec 2011)

Zdroj: Výzkumy CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language